ZChR interweniuje w sprawach lokalnych. „Mieszkańcy tych rolniczych terenów nadal liczą na pomoc Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Infrastruktury w przerwaniu sytuacji przypominającej czasu głębokiego PRL-u.”

Zastępca Naczelnego

Monika Socha-Czyż z ZChR przed przekazaniem interwencji pod gmachem Sejmu RP/NGO

„Okręg Elbląski Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin zwraca się ponownie do Pana Ministra o podjęcie skutecznej interwencji na rzecz mieszkańców popegeerowskiej gminy Banie Mazurskie, którzy od lat są zmuszeni do korzystania z niebezpiecznych dróg powiatowych na terenie Powiatu Gołdapskiego. To efekt bezprzykładnej bezczynności Zarządu Powiatu Gołdapskiego, który blokuje przeprowadzenie kompleksowej wymiany nawierzchni dróg powiatowych 1764N Banie Mazurskie – Ziemiany –Rogale, 1815N Gołdap – Kośmidry – Skocze– Juchnajcie – Rogale – Żabin. Mieszkańcy tych rolniczych terenów nadal liczą na pomoc Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Infrastruktury w przerwaniu sytuacji przypominającej czasu głębokiego PRL-u.” – czytamy w piśmie skierowanym 19 kwietnia przez sekretarza generalnego ZChR Monikę Sochę-Czyż do sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, posła Janusza Kowalskiego.

Kpiny powiatowych samorządowców i slalom między ubytkami na drogach

Obie w/w drogi prowadzą do tzw. „Piramidy w Rapie” (zbudowana w 1811), grobowiec rodzinny pruskiego rodu baronów von Fahrenheid, zaprojektowany przez bliżej nieznanego architekta. Często uważa się, że jest nim Bertel Thorvaldsen, jednak nie ma jednoznacznych dowodów na poparcie tej tezy. Charakterystyczną cechą budowli jest kształt, przypominający starożytne egipskie piramidy) daje możliwość rozwoju agroturystycznego tego terenu. Niestety, stan dróg dojazdowych powoduje, że żaden kierowca nie będzie ryzykował swoim bezpieczeństwem, ani uszkodzeniem pojazdu, aby odwiedzić w/w zabytek.

Fragment jednej z dróg/NGO

Mieszkańcy w/w terenu prowadzili czynny protest w sprawie poprawy bezpieczeństwa w/w dróg już w roku 2015. Ówczesny starosta gołdapski, a dzisiaj wicestarosta Pan Andrzej Ciołek w piśmie z dnia 22 lipca 2015 roku (sygn. KT.711.22.2015) pisał, cyt. „Staraniem Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi dokonana została doraźna naprawa (…) nawierzchni poprzez likwidację głębokich ubytków. (…) Jeżeli tego typu działania nie są akceptowane przez użytkowników dróg, drastycznym posunięciem może być jej zamknięcie i dopuszczenie ruchu tylko na własne ryzyko. Sytuacja budżetowa powiatu jest taka, że bez zmiany polityki rządu w zakresie finansowania dróg samorządowych, nie da się nic zrobić Co do nałożenia nowej nawierzchni sprawa jest otwarta (…). W związku z powyższym koniecznym jest pozyskanie zewnętrznego źródła finansowania”. W kwietniu 2018 roku Rada Gminy Banie Mazurskie podjęła we wtorek jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi gołdapskiemu w wysokości 150 tys. zł na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Banie Mazurskie – Rogale. Z pisma Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi z dnia 9 czerwca 2021 roku (sygn. ZDP.1510.53.1.2021.SB) skierowanego w odpowiedzi na interwencję ZChR wynika, że „do końca 2021 roku zostanie wykonany remont drogi powiatowej nr 1815N na odcinku od miejscowości Widgiry w kierunku miejscowości Żabin, o długości 3,2 km (…)”. „W odpowiedzi na pismo z dnia 27.05.2021 roku dotyczące działań Gminy w zakresie bezpieczeństwa na drodze prowadzącej z Bań Mazurskich przez Ziemiany, Rogale do Widgir i Rapy informuję, że zarządcą w/w drogi (…) jest powiat. Jednakże mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców wystosowaliśmy pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi o podjecie działań zmierzających do poprawy stanu w/w dróg. W odpowiedzi na wystosowane pismo uzyskaliśmy informację, iż zaplanowano prace związane z poprawą stanu drogi Rogale – Żabin na czerwiec 2021″ – napisała w piśmie z 7 czerwca 2021 roku do ZChR zastępca kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Banie Mazurskie, Anna Mohyła.

Jak wynika z przytoczonych faktów, obie drogi powiatowe są jedynie doraźnie i odcinkowo naprawiane. Warto dodać, że w tym terenie prowadzona jest aktywna gospodarka w zakresie pozyskiwania drewna przez Nadleśnictwo Czerwony Dwór. Lasy Nadleśnictwa Czerwony Dwór położone są w północno-wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego na terenie powiatów: gołdapskiego, oleckiego i węgorzewskiego. Północną granicą jest granica państwa, na północnym-wschodzie graniczy z gruntami Nadleśnictwa Gołdap, na wschodzie i południu z obszarem Nadleśnictwa Olecko, na zachodzie z gruntami Nadleśnictwa Borki. Zgodnie z regionalizacją przyrodniczo-leśną Nadleśnictwo leży w II krainie przyrodniczo-leśnej Mazursko-Podlaskiej, w Dzielnicy 1 Pojezierza Mazurskiego, mezoregionu Pojezierza Ełcko-Suwalskiego. Co istotne, pozyskane drewno jest wywożone w/w drogami powiatowymi powodując znaczne szkody w nawierzchni przez wielotonowe pojazdy. Podobnie w/w drogami transportowane są materiały pozyskane w Żwirowni w Rogalach. W opinii ZChR, lokalne Nadleśnictwo Czerwony Dwór powinno partycypować w kosztach kompleksowego remontu w/w dróg. Wielu z mieszkańców tego terenu uważa, że za kryzys komunikacyjny, tj. kiepski stan dróg powiatowych nr 1764N (Banie Mazurskie – Ziemiany – Rogale) i 1815N (Gołdap-Kośmidry-Skocze-Juchnajcie-Rogale-Żabin) odpowiadają słabe wyniki wyborcze „luminarzy polityki” ze Starostwa Powiatowego w Gołdapi.

Okręg Elbląski Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin uważa, że czas skończyć z poniżającym traktowaniem mieszkańców terenów wiejskich. System dobrej jakości dróg lokalnych ma istotne znaczenie dla zrównywania szans dla rozwoju młodego pokolenia Polaków mieszkających na terenach popegeerowskich z ich rówieśnikami z terenów miejskich.”

– czytamy w wystąpieniu ZChR do ministra Janusza Kowalskiego.

ZOBACZ SPOT ZChR W TEJ SPRAWIE

Policja umywa ręce

6 września 2022 roku rzecznik prasowy Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin Paweł Czyż złożył do Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi (warmińsko-mazurskie) wpłynęło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa  z art. 231 § 1. Kodeksu karnego, cyt. „Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.” w zw. z art. 174 § 1. kk., cyt. „Kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”. Po rozpoznaniu akt postępowania sprawdzającego postanowieniem z 5 października asp. Michał Kliniewski z Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi postanowił odmówić wszczęcia śledztwa w tej sprawie. Postanowienie zatwierdziła prokurator Prokuratury Rejonowej w Olecku Katarzyna Wierzbicka.

„W toku przeprowadzonego postępowania rozpytano na okoliczności zdarzenia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi oraz uzyskano szereg dokumentów świadczących o prowadzeniu przez Zarząd Dróg Powiatowych w imieniu powiatu gołdapskiego czynności zmierzających do naprawy nawierzchni dróg powiatowych nr 1764N Banie Mazurskie – Rogale i nr 1815N Gołdap-Żabin. Jak wynika z ustaleń w sprawie naprawy bieżące nawierzchni dróg realizowane są w miarę posiadanych przez ZDP środków finansowych”

– czytamy w uzasadnieniu postanowienia.

„(…) Z ustaleń w sprawie wynika ponadto, że w okresie od stycznia 2018 roku do września 2022 roku na drodze nr 1764N Policja nie odnotowała żadnych zdarzeń drogowych a na drodze nr 1815N odnotowano 26 zdarzeń drogowych. Żadne z tych zdarzeń nie miało związku ze stanem nawierzchni”

– czytamy w dalszej części uzasadnienia do postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa.

To oczywiste kpiny ze zdrowego rozsądku!

W efekcie wcześniejszej interwencji Pana Ministra w kwietniu 2023 roku przeprowadzono wymianę nawierzchni drogi powiatowej 1815N na odcinku między osadami Widgiry a osadą Żabin, niemniej na odcinkach w/wym. dróg: 1764N od osady Ziemiany do osady Rogale oraz 1815N od osady Juchnajcie przez Rogale do osady Widgiry stan nawierzchni uległ dalszemu pogorszeniu. Te odcinki dróg przypominają drogi w krajach trzeciego świata. Zarząd Powiatu Gołdapskiego uchwałą Nr 191/2021 uznał już w roku 2021 petycję Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w części oznakowania dróg powiatowych nr 1764N Banie Mazurskie – Ziemiany – Rogale, 1815N Gołdap – Kośmidry – Skocze-Juchnajcie – Rogale znakami informującymi o zakazie wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 8 t. za zasadną. Jednak do dzisiaj znaki ograniczenia nie zostały wystawione. Prawdopodobnie z uwagi na spolegliwość na lokalnej kopali kruszyw oraz lokalnego Nadleśnictwa Czerwony Dwór, które przez cały rok transportują kruszywa oraz drewno w/wym. drogami pojazdami znacznie przekraczającymi masę 8 ton. W efekcie poruszanie się na odcinkach w/wym. dróg: 1764N od osady Ziemiany do osady Rogale oraz 1815N od osady Juchnajcie przez Rogale do osady Widgiry opatrzone jest koniecznością omijania głębokich ubytków na całej rozciągłości jezdni, które w razie zalania wodą deszczową są niewidoczne.

Skoro zatem na obecny stan dróg nie reagują powołane do tego służby i instytucje, ani Zarząd Powiatu Gołdapskiego, konieczna jest skuteczna interwencja”

– czytamy w wystąpieniu podpisanym przez Monikę Sochę-Czyż z ZChR.

Fragment jednej z dróg/NGO

Rada Gminy Banie Mazurskie podjęła specjalną uchwałę

21 września 2022 roku Rada Gminy Banie Mazurskie, na terenie której leżą obie przedmiotowe drogi, podjęła apel w formie uchwały w związku z postawą Zarządu Powiatu Gołdapskiego.

„Rada Gminy Banie Mazurskie zaniepokojona tragicznym oraz ciągle pogarszającym się stanem dróg powiatowych na terenie Gminy Banie Mazurskie, ponownie wnioskuje do Zarządu Powiatu Gołdapskiego o pilne podjęcie działań zmierzających do poprawy jakości infrastruktury drogowej Powiatu Gołdapskiego na terenie Gminy Banie Mazurskie.

Gmina Banie Mazurskie przez wiele lat dofinansowywała inwestycje drogowe powiatu, które miały miejsce na terenie gminy. Chcielibyśmy aby efekt naszego wsparcia był trwalszy i w większej mierze odczuwalny dla mieszkańców naszej gminy.

Widzimy działania oraz plany samorządu powiatowego, jednak pogarszające się sytuacja na części dróg będących własnością Powiatu Gołdapskiego jest niezadowalająca. Mieszkańcy dla których stanowią one jedyny dojazd do domów, pracy czy lekarza zmuszeni są się nimi poruszać. Naraża to ich jednocześnie na niebezpieczeństwo zagrożenia zdrowia i życia jak również straty materialne spowodowane uszkodzeniami pojazdów. Remonty cząstkowe zdegradowanych tras o ile mają miejsce są niewystarczające, a jedynie doraźne.”.

„Sprawa dotycząca przeważającej części mieszkańców nie może być bagatelizowana. Przedstawiony stan rzeczy trwa od lat, a nieustannie niszczejące drogi powiatowe wzmagają w mieszkańcach gminy niezadowolenie, co ma Wpływ na ich jakość życia.”

– czytamy w apelu gminnych radnych.

Piotr Galicki

 

Komentarze są zamknięte