Weszła w życie ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych

Zastępca Naczelnego

Foto ilustracyjne/YT

29 grudnia 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 grudnia 2021 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przystąpił do realizacji ustawy.

Jednorazowe świadczenie pieniężne przyznane zostanie decyzją wydaną z urzędu przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Oznacza to, że osoba uprawniona do otrzymania jednorazowego świadczenia pieniężnego nie składa wniosku o jego przyznanie.

Po wydaniu decyzji o przyznaniu jednorazowego świadczenia pieniężnego Urząd wypłaci świadczenie nie później niż do 31 marca 2022 roku.

Osobom o potwierdzonym statusie, które pobierają comiesięczne świadczenie pieniężne (obecnie w kwocie 460,50 zł), jednorazowe świadczenie pieniężne zostanie wypłacone w sposób wybrany przez te osoby dla wypłaty comiesięcznego świadczenia pieniężnego.

Z kolei dla osób nie pobierających comiesięcznego świadczenia pieniężnego sposób wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego ustalono odmiennie w zależności od tego, czy mieszkają w Polsce czy za granicą. I tak, jednorazowe świadczenie pieniężne zostanie przekazane:

1) osobie o potwierdzonym statusie, która mieszka w Polsce i nie pobiera comiesięcznego świadczenia pieniężnego – przekazem pocztowym na ostatni adres korespondencyjny tej osoby używany w korespondencji z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,

2) osobie o potwierdzonym statusie, która mieszka poza granicami Polski i nie pobiera comiesięcznego świadczenia pieniężnego – w walucie wymienialnej, na rachunek bankowy tej osoby za granicą w państwie jej zamieszkania, wskazany do dnia 28 lutego 2022 roku przez osobę uprawnioną do jednorazowego świadczenia pieniężnego. Osoby te proszone są o niezwłoczne złożenie oświadczenia o numerze Pana/Pani zagranicznego rachunku bankowego, na który ma zostać przekazane jednorazowe świadczenie pieniężne – formularze oświadczenia dostępne są tutaj:

– Formularz wypłaty świadczenia dla osób mieszkających w UE lub na obszarze EFTA,
– Formularz wypłaty świadczenia dla osób mieszkających poza UE lub obszarem EFTA.

Formularz oświadczenia należy wypełnić, podpisać i przesłać drogą pocztową na adres Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa) albo za pośrednictwem platformy elektronicznej e-PUAP.

Źródło: www.l24.lt

Komentarze są zamknięte