ZChR walczy o ugruntowanie pozycji tradycyjnych rodzin. Sejmiki wojewódzkie otrzymały specjalną petycję chadeków

Zastępca Naczelnego

dr Bogusław Rogalski (drugi od lewej), Krzysztof Maciejewski z ZChR/NGO

We wtorek do wszystkich sejmików wojewódzkich trafiła petycja Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w sprawie podjęcia uchwał wprowadzających w każdym z województw tzw. Karty Praw Rodziny.

Zapowiadaliśmy naszą inicjatywę w czasie, gdy poprzez naciski Komisji Europejskiej część polskich samorządów wycofało się z uchwał intencjonalnych wspierających tradycyjny model rodziny. Karta Praw Rodziny powstała na życzenie wyrażone przez Synod Biskupów, który odbywał się w Rzymie w 1980 r. i był poświęcony „Zadaniom chrześcijańskiej rodziny we współczesnym świecie” (por. Propositio n. 42). Jego Świątobliwość Papież Jan Paweł II w Adhortacji Apostolskiej Familiaris consortio (n. 46) podjął życzenie Synodu i zobowiązał Stolicę Apostolską do opracowania Karty Praw Rodziny po to, aby mogła być ona przedłożona zainteresowanym środowiskom i władzom. Karta została zaakceptowana przez Jana Pawła II, a jej zapisy są nadal aktualne. W naszych petycjach została ona zaproponowana bez żadnych korekt. Zatem czas powiedzieć sprawdzam. Nie sądzimy, aby przyjęcie naszej propozycji spowodowało reakcję Komisji Europejskiej skoro sam dokument jest znany od czterech dekad. Ponadto skoro 95 procent Polaków i znacząca większość radnych sejmików wojewódzkich nawiązuje do społecznej nauki Kościoła katolickiego, to nie powinno stanowić żadnego problemu, aby takie uchwały przyjąć”

– powiedział Niezależnej Gazecie Obywatelskiej Paweł Czyż, rzecznik prasowy Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin.

Prezes ZChR dr Bogusław Rogalski/NGO

Widząc wielkie zagrożenie, którego doświadcza Kościół i jego wierni w postaci kolejnej odsłony neomarksizmu, zmierzającej do przebiegunowania świata wartości poprzez rewolucję obyczajową i światopoglądową, w 2002 roku kardynał Józef Ratzinger, ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wiary, opracował Notę doktrynalną dotyczącą pewnych kwestii związanych z udziałem i postawą katolików w życiu politycznym, którą zatwierdził papież Jan Paweł II. Wydanie tego rodzaju dokumentu, będącego swoistym drogowskazem dla wiernych świeckich, zwłaszcza polityków, było pilnym wymogiem naszych czasów. Nota w jasny sposób wskazała, w jaki sposób należy prezentować i bronić katolickich zasad i wartości w sferze publicznej, nie ulegając jednocześnie wszechobecnej poprawności politycznej. Przypomniała również o obowiązku udziału katolików w życiu politycznym, czyli wszędzie tam, gdzie podejmowane są decyzje dotyczące wszystkich sfer życia obywateli i państwa. Ubolewać natomiast należy nad tym, że nota ta nadal pozostaje mało znana wiernym świeckim, a zwłaszcza politykom, identyfikującym się z Kościołem katolickim. Zapewne stąd wynika wiele nieporozumień podczas wyrażania swojej woli w trakcie najbardziej charakterystycznego dla demokracji aktu głosowania, czy to w parlamencie, czy też przy urnie wyborczej. Obowiązek zaznajomienia wiernych z notą spoczywa na biskupach, gdyż to oni są pierwszymi adresatami niniejszego dokumentu, o czym dowiadujemy się w jego wstępie. Zatem radni, którzy będą oceniali naszą propozycję – Kartę Praw Rodziny – powinni brać pod uwagę stanowisko wyrażone we wspomnianej nocie.”

– mówi nam prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, eurodeputowany VI kadencji, dr Bogusław Rogalski.

CZYTAJ TAKŻE:

Prezes ZChR dr Bogusław Rogalski: Polityczne obowiązki katolików

Celem złożonej propozycji uchwały Sejmiku Województwa (…) jest urzeczywistnienie potwierdzonej przez ustrojodawcę w preambule Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej „zasady pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot” poprzez wzmocnienie rodziny jako podstawowej wspólnoty społecznej oraz zapewnienie jej ochrony przed wpływami ideologii podważających jej autonomię i tożsamość. Założyciele Wspólnoty Europejskiej Robert Schumann, Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi i inni nie tylko budowali Europę Ojczyzn, ale już wówczas, przed kilkoma dekadami Robert Schumann powiedział, że „albo Europa będzie chrześcijańska, albo nie będzie jej wcale”. Za koniecznością podjęcia proponowanej Karty przemawia m.in. fakt sformułowania przez komisarz ds. równości Unii Europejskiej Helenę Dalli dokumentu poświęconego „polityce integracyjnej Unii Europejskiej”. W tekście, do którego autorstwa pani Dalli, opisano kryteria językowe jakimi powinni posługiwać się urzędnicy w relacjach tak między sobą jak i ze światem zewnętrznym. W efekcie z języka powinny zniknąć takie określenia jak Boże Narodzenie – zamiast niego lepiej posługiwać się opisem „okres świąteczny”, podobnie należy dążyć do likwidacji posługiwania się zbyt chrześcijańskimi imionami. Komisja Europejska podkreśla konieczność unikania „uznania kogokolwiek za chrześcijanina”. Autorzy dokumentu tłumaczą to faktem, że nie każdy obchodzi święta Bożego Narodzenia.”

– czytamy w petycjach ZChR.

Cytując za dziennikiem Il Giornale:

„W imię polityki równości Komisja Europejska atakuje Boże Narodzenie, zachęcając jednocześnie, aby w trakcie rozmów nie używać zwrotów kojarzących się z chrześcijaństwem. I tak np. zaleca się, aby nie używać sformułowania „okres świąteczny może być stresujący”, ale „okres wakacyjny może być stresujący”. Komisja posuwa się do tego, że odradza nawet używanie imion chrześcijańskich. „Dlatego zamiast »Maria i Jan są parą międzynarodową«, musimy powiedzieć »Malika i Giulio są parą międzynarodową«”. To nie wszystko: „Np. zabronione jest używanie zwrotu „Panna lub Pani”, jak również zabrania się rozpoczynania konferencji od zwrotu w stronę publiczności „Panie i panowie”.

„Musimy zawsze oferować wszechstronną komunikację, zapewniając w ten sposób, że każdy jest doceniany we wszystkich naszych materiałach, bez względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub wyznanie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną” – wskazuje w przedmowie  komisarz Helena Dalli, była działaczka Maltańskiej Partii Pracy – wspierającej niegdyś Muammara Kaddafiego oraz partii sprzeciwiającej się akcesji Malty do UE.

Do tego, mężczyzna z brodą z dzieckiem na ręku jako Matka Boża w objęciach ciemnoskórego drugiego mężczyzny na opublikowanym zdjęciu. Tęczowa Święta Rodzina na okładce niemieckiego magazynu – to inicjatywa „ambasadora” LGBTiQ przy Parlamencie Europejskim Riccardo Simonettiego z grudnia 2021 roku.

W tym kontekście wszystkim polecamy słowa Świętego Jana Pawła II z 13 czerwca 2003 roku na temat Karty Praw Rodziny: „Chciałbym z tego miejsca ponowić wezwanie skierowane do przywódców narodów oraz twórców prawa, aby sumiennie wypełniali swe zadania obrony rodziny oraz promowali kulturę życia. W tym roku przypada dwudziesta rocznica opublikowania przez Stolicę Apostolską Karty Praw Rodziny. Zawiera ona «podstawowe prawa właściwe owej naturalnej i powszechnej społeczności, jaką jest rodzina». Są to prawa «dyktowane przez ludzkie sumienie jako wartości wspólne całemu rodzajowi ludzkiemu», prawa które «wypływają ostatecznie z tego prawa, które zostało wpisane przez Stwórcę w serce każdego człowieka». Mam nadzieję, że ten ważny dokument będzie nadal cenną pomocą i punktem odniesienia dla osób, które z różnych racji pełnią zadania i funkcje społeczne i polityczne.”

Czas zatem najwyższy, aby polskie samorządy przyjęły odpowiednie uchwały intencjonalne, w kształcie, który przedstawiamy poniżej.”

– napisali w swoich petycjach działacze ZChR.

Piotr Galicki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.