Europejska Unia Wspólnot Polonijnych solidaryzuje się z mieszkańcami Dziewieniszek

Zastępca Naczelnego

Foto za EUWP

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych (EUWP), w której skład wchodzi 41 czołowych organizacji polonijnych z 27 krajów europejskich, wyraziła stanowczy protest wobec posunięć litewskich władz centralnych w sprawie utworzenia w Dziewieniszkach ośrodka dla nielegalnych uchodźców. Polonia europejska, jak czytamy w wydanym 25 lipca oświadczeniu EUWP, „solidaryzuje się z mieszkańcami Dziewieniszek” i popiera ich działania.

 

W wydanym oświadczeniu Europejska Unia Wspólnot Polonijnych zwraca uwagę na fakt, że litewskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podjęło decyzję o ulokowaniu migrantów w Dziewiniszkach po tym, gdy próby osiedlenia ich na terenach zamieszkałych przez ludność narodowości litewskiej nie udały się:

Dotychczas uchodźcy wywodzący się m.in. z Iraku oraz państw afrykańskich i przedostający się na teren Litwy z Białorusi, nie bez wiedzy i wsparcia tamtejszej straży granicznej, są rozlokowani w różnych rejonach Litwy, graniczących z Białorusią. Gdy władze samorządowe poszczególnych miejscowości – w zdecydowanej większości zamieszkałych przez ludność narodowości litewskiej – zaczęły publicznie wyrażać swoje niezadowolenie z powodu osiedlenia nielegalnych migrantów, litewski resort spraw wewnętrznych uznał, że uchodźców można ulokować w Dziewieniszkach.”

EUWP podkreśla, że Rada Samorządu Rejonu Solecznickiego na nadzwyczajnym posiedzeniu jednogłośnie sprzeciwiła się zamiarom konserwatywno-liberalnego rządu założenia w Dziewieniszkach, zamieszkałych w 85 procentach przez polską mniejszość narodową, ośrodka dla nielegalnych migrantów:

W Dziewieniszkach mieszka około 500 osób, ponad 85 proc. ludności stanowią Polacy. Niepokój mieszkańców budzi zamiar rozlokowania nielegalnych imigrantów w centrum miasteczka, gdzie znajdują się dwa gimnazja, polskie i litewskie. Ośrodek, w którym jest planowane rozmieszczenie uchodźców, nie jest w stosowny sposób zabezpieczony, ponadto osiedlonych migrantów może być znacznie więcej niż obecna liczba mieszkańców.”

– czytamy w oświadczeniu.

EUWP przypomina, że oburzeni decyzjami rządu mieszkańcy Dziewieniszek zorganizowali szereg pokojowych akcji protestacyjnych, jednak reakcja władz centralnych na nie była nie do przyjęcia:

Za karygodny i zasługujący na zdecydowane potępienie należy uznać fakt wysłania 23 lipca br. przez litewskie władze centralne około 150 uzbrojonych policjantów i funkcjonariuszy służb specjalnych do tłumienia pokojowego protestu mieszkańców Dziewieniszek.” 

EUWP wyraziła stanowczy protest wobec działań konserwatywno-liberalnego rządu Litwy oraz zaapelowała o zaprzestanie działań uderzających w polską mniejszość narodową na Litwie:

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych wyraża stanowczy protest wobec posunięć litewskiego establishmentu w sprawie utworzenia w Dziewieniszkach ośrodka dla nielegalnych imigrantów i apeluje do rządu Republiki Litewskiej o powstrzymanie się od działań sprzecznych ze standardami europejskimi i odbiegających od norm Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych oraz Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy. Pragniemy przypomnieć, iż Republika Litewska podjęła międzynarodowe zobowiązanie powstrzymania się od jakichkolwiek działań mogących doprowadzić do asymilacji członków mniejszości narodowej wbrew ich woli oraz zgodnie ze standardami międzynarodowymi ma się powstrzymać od działań,które prowadziłyby do zmian narodowościowych na obszarach zamieszkałych przez mniejszości narodowe.”

EUWP w wydanym oświadczeniu wyraziła także solidarność i poparcie dla mieszkańców Dziewinieszek:

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych solidaryzuje się z mieszkańcami Dziewieniszek będącymi przedstawicielami polskiej mniejszości narodowej i wyraża poparcie dla ich determinacji i działań podjętych w obronie przysługujących im praw.” 

 

Źródło: www.l24.lt

Komentarze są zamknięte