Centralne Biuro Antykorupcyjne przedstawiło raport z działalności w 2017 r.

Zastępca Naczelnego

W 2017 r. CBA skontrolowało 78 oświadczeń majątkowych osób publicznych – głównie urzędników samorządowych.Z raportu z działalności CBA wynika, że w 2017 r. wszczęto 192 sprawy operacyjne, a 153 zakończono.
W ramach działań śledczych CBA może też podejmować postępowania przygotowawcze. W ubiegłym roku takich spraw wszczęto 256; większość – 138 wynikało za materiałów przekazanych przez prokuratury, a ponad sto z materiałów własnych agentów CBA. Podęto też 13 spraw uprzednio zawieszonych.

W wyniku podejmowanych czynności funkcjonariusze CBA ujawnili szkody w mieniu Skarbu Państwa w wysokości co najmniej 1,7 mld zł. To ponad trzykrotny wzrost w stosunku do roku 2016. Wartość ujawnionych korzyści majątkowych to ponad 194 mln zł.

Kluczowymi obszarami zainteresowania Biura były m.in. wyłudzenia podatku VAT, dystrybucja funduszy pomocowych, jak również nieprawidłowościami w funkcjonowaniu spółek Skarbu Państwa. Kontynuowano też działania związane z tzw. dziką reprywatyzacją nieruchomości warszawskich.

W efekcie działań Biura 710 podejrzanym przedstawiono 3 031 zarzutów – ponad dwukrotnie więcej niż w roku 2016.

Zakończono kontrole koordynowane w urzędach marszałkowskich. Dotyczyły one wsparcia finansowego udzielanego w ramach wybranych programów operacyjnych na lata 2007-2013, w których udzielającym wsparcia i beneficjentem był samorząd województwa.

Szczególną uwagę poświęcono projektom związanym z budową systemów informatycznych w służbie zdrowia oraz procedurom uznawania tzw. grup producenckich. W ramach kolejnych kontroli koordynowanych zainteresowaniem objęto procedury podejmowania i realizacji decyzji dotyczących rozporządzania mieniem w zakresie umów na usługi zlecane przez spółki Skarbu Państwa.

Spośród zakończonych 176 postępowań przygotowawczych 71 zakończyło się wniesieniem aktu oskarżenia, 92 umorzeniem – w tym 5 warunkowo, a 13 z nich zakończono w inny sposób, np. przekazano do innych organów lub włączono do innych postępowań.

Funkcjonariusze CBA dotyczących osób pełniących funkcje publiczne, w tym 13 kontroli planowych i 65 kontroli doraźnych. W największej liczbie przypadków byli to gminni samorządowcy i osoby zatrudnione w jednostkach podległym gminom – 33 oświadczenia, w 13 przypadkach – urzędnicy z poziomu powiatowego, w 11 przypadkach – kierownicy i pracownicy urzędów państwowych, 10 – sędziowie i osoby zatrudnione w sądownictwie, w czterech przypadkach – parlamentarzyści.

mp/ oprac. WuEs

Komentarze są zamknięte