Opole: nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.

Zastępca Naczelnego

Od dnia 1 stycznia 2016 roku Opolanie mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. Pomoc prawna będzie udzielana w 5 wyznaczonych punktach na terenie miasta, a usługi będą świadczyli m.in. radcy prawni, adwokaci czy doradcy podatkowi.Więcej informacji na stronie https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/

Od dnia 1 stycznia 2018 r. z nieodpłatnej pomocy prawnej można skorzystać w punktach:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu, ul. Armii Krajowej 36, 45-071 Opole , w godzinach:
w poniedziałek w godz. od 9:00 do 13:00,
we wtorek w godz. od 7:30 do 11:30,
w środę w godz. od 7:30 do 11:30,
w czwartek w godz. od 7:30 do 11:30,
w piątek w godz. od 7:30 do 11:30;
(www. punkcie przyjmuje radca prawny)

Miejskiej Bibliotece Publicznej Filia nr 4, ul. Książąt Opolskich 48-50, w godzinach:
w poniedziałek od 11:00 do 15:00,
we wtorek od 11:00 do 15:00,
w środę w godz. od 11:00 do 15:00,
w czwartek w godz. od 12:00 do 16:00,
w piątek w godz. od 11:00 do 15:00;
(www. punkcie przyjmuje adwokat)

Domu Złotej Jesieni – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Dom Dziennego Pobytu,
Majora Hubala 4, w godzinach:
od poniedziałku do piątku w godz. od 15.00 do 19.00,
(ww. punkt obsługuje Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo)

Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie – Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Małopolska 20a (wejście od Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa”), w godzinach:
w poniedziałek w godz. od 15:00 do 19:00,
we wtorek w godz. od 15:00 do 19:00,
w środę w godz. od 8:00 do 12:00,
w czwartek w godz. od 15:00 do 19:00,
w piątek w godz. od 8:00 do 12:00;
(ww. punkt obsługuje Stowarzyszenie QUISISANA)

Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu, Alojzego Dambonia 3, w godzinach: od poniedziałku do piątku w godz. od 13:00 do 17:00. (ww. punkt obsługuje Fundacja POMOC POKRZYWDZONYM VICTIM)

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?: osoby, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej przyznano świadczenie z pomocy społecznej i wobec której nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, osoby, które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny, kombatanci, weterani, osoby, który nie ukończyły 26 lat, osoby, które ukończyły 65 lat, osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty, kobiety w ciąży.
Kto może udzielić nieodpłatnej pomocy prawnej?

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego oraz osobę, która ukończyła wyższe studia prawnicze.

Z jakiej pomocy prawnej uprawniony będzie mógł skorzystać?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego oraz udzielanie pomocy w sporządzaniu projektu pism, sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym, ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym.

za www.opole.pl

Komentarze są zamknięte