STOP spalaniu odpadów w gospodarstwach domowych!!!

Autor Obywatelski

Przypominamyzanieczyszczenie-powietrza. Istnieje ustawowy zakaz spalania odpadów zawierających substancje niebezpieczne w urządzeniach, które nie są do tego przeznaczone! Zgodnie z ustawą o odpadach i kodeksem wykroczeń, zakazane jest spalanie odpadów w piecach i kotłowniach domowych, jak również na wolnym powietrzu. Zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach- „Kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu (do 30 dni) albo grzywny (do 5 tyś. zł)”.Zgodnie z ustawą o utrzym
aniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim sanitarnym, porządkowym i technicznym. Ustawa nakazuje pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami odrębnymi.

BEZWZGLĘDNIE NIE WOLNO SPALAĆ NASTĘPUJĄCYCH ODPADÓW !

• mebli zawierających chlorowane fenole (substancje konserwujące),
• opakowań z tworzyw sztucznych, butelek PET,
• opakowań po chemikaliach,
• baterii,
• farb, lakierów, klejów,
• gum (opon),
• sprzętu RTV i AGD,
• odzieży z tworzyw sztucznych, obuwia, sztucznej skóry,
• styropianu, przewodów, kabli,
• papieru bielonego nieograniczonymi związkami chloru z kolorowym nadrukiem,
• kolorowych gazet (zawierających metale ciężkie).

W gospodarstwach domowych (oprócz konwencjonalnych materiałów opałowych) zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75 poz. 527 z
późn. zm.) można spalać tylko:
• papier, tekturę i drewno (o ile nie są zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi)
• niektóre odpady z gospodarki leśnej (oprócz chemikaliów, opakowań z tworzyw sztucznych,
• odpady kory i korka (niezawierające substancji niebezpiecznych)
• czyste trociny, wióry, ścinki, z wyłączeniem ścinek z obróbki płyt wiórowych
Odpady te mogą być spalane wyłącznie w piecach przystosowanych do spalania danego ich rodzaju.

Pamiętajmy, że paląc w domowym piecu odpadami szkodzimy przede wszystkim sobie, najbliższej rodzinie i sąsiadom.

W.S

Komentarze są zamknięte