Do konsultacji publicznych trafiła nowela ustawy o ochronie praw lokatorów

Autor Obywatelski

Do 22 listopada po090141_620trwają konsultacje publiczne projektu noweli ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gmin. Zakłada ona wprowadzenie czasowych umów najmu lokali socjalnych oraz zmiany w sprawie dziedziczenia lokali socjalnych po śmierci głównego najemcy.Projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych przygotowało ministerstwo infrastruktury i budownictwa(MIB).

– Projekt odpowiada na potrzebę społeczną dostosowania zasad korzystania z publicznego zasobu mieszkań do potrzeb tych osób, które tego wsparcia rzeczywiście najbardziej potrzebują – podkreślono w uzasadnieniu.

Celem nowelizacji jest „próba rozwiązania poważnego problemu społecznego, jakim jest niski stopień zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób realnie najuboższych”. W ocenie MIB m.in. problem ten wynika z w gospodarowaniu publicznym zasobem mieszkaniowym, deficytu tego typu lokali.

W noweli m.in. zaproponowano, by umowy najmu lokali, będące w zasobie komunalnym gminy, były zawierane na czas nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż pięć lat. Po upływie tego okresu gmina będzie sprawdzać, czy sytuacja finansowa najemcy zmieniła się. W tym celu będzie on składał m.in. deklarację o swoich dochodach oraz o dochodach domowników.

– Umowa najmu lokalu po upływie oznaczonego w niej czasu będzie mogła być zawarta na następny okres tylko w sytuacji spełnienia przez najemcę kryteriów zawartych w uchwale gminy – dodano. Jak wskazano w uzasadnieniu, obecnie istniejący obowiązek zawierania umów na czas nieokreślony wyłącza weryfikację sytuacji materialnej lokatorów.

Proponowane przepisy mają dotyczyć wyłącznie umów najmu zawieranych po wejściu w życie ustawy. Do wcześniejszych umów będą miały zastosowanie przepisy dotychczas obowiązujące.

Kolejna zmiana zaproponowana w noweli dotyczy tego, że w odniesieniu do umów najmu socjalnego lokalu – zawieranych po wejściu w życie ustawy – o uprawnieniach do ich zawarcia będzie orzekał sąd.

Obecnie obowiązujące prawo wymienia kategorie osób, którym obligatoryjnie przysługuje prawo do lokalu socjalnego w przypadku orzeczenia o eksmisji z zajmowanego lokalu. Są to kobiety w ciąży, małoletni, niepełnosprawni lub ubezwłasnowolnieni oraz sprawujący nad takimi osobami opiekę i wspólnie z nimi zamieszkujący, jak również obłożnie chorzy, emeryci i renciści spełniający kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej, osoby bezrobotne i osoby spełniające przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały.

– Takie uregulowanie kwestii prawa do lokalu socjalnego przy eksmisji nie sprawdza się w praktyce, gdyż wielokrotnie osoby kwalifikujące się do katalogu osób, którym przysługuje obligatoryjne prawo do lokalu socjalnego w rzeczywistości mają możliwości samodzielnego zaspokojenia swojej potrzeby mieszkaniowej, a więc nie powinny otrzymać wsparcia w postaci lokalu socjalnego – wskazano w uzasadnieniu.

www.portalsamorzadowy.pl

oprac. W.S

Komentarze są zamknięte