ZUS bliżej obywatela: twoje konto w ZUS. Co powinieneś wiedzieć

Autor Obywatelski

zus-skladka-ubezpiecznie-pieniadze-fotolia-270x170Stefan – Czy mogę w jakiś sposób kontrolować jak regularnie składki za mnie jako pracownika są odprowadzane do ZUS przez pracodawcę?Konto dla każdej pracującej osoby, a więc ubezpieczonego zakładane jest na podstawie pierwszego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych. Są na nim zapisywane dane przekazywane przez płatników składek, które ci zawierają w dokumentach zgłoszeniowych i rozliczeniowych. Oprócz podstawowych danych jaki imię i nazwisko czy PESEL, na koncie zapisana jest historia ubezpieczenia w ZUS. Czyli okres i tytuł ubezpieczenia, podstawy wymiaru składek, przerwy w ubezpieczeniu oraz naturalnie wysokość składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne. Informację o stanie Pana konta ZUS wysyła raz do roku, do każdego ubezpieczonego, który ukończył 35 lat. Jest to wiadomość, która daje każdemu ubezpieczonemu wgląd czy płatnik składek regularnie odprowadzał składki emerytalne. Jeśli uważnie zapoznamy się tą informacją, będziemy mogli na bieżąco korygować i wyjaśniać ewentualne niejasności. Oczywiście jeśli mamy jakiekolwiek obiekcje co do odprowadzanych składek lub ich braku na swoim koncie, to możemy tą sprawę wyjaśniać bezpośrednio z pracodawcą. Można również o taką informację zwrócić się bezpośrednio do Zakładu. W razie wątpliwości można udać się do sali obsługi klientów w każdej jednostce terenowej ZUS. Bieżący dostęp do tego co dzieje się na Pana koncie jako ubezpieczonego, można uzyskać po założeniu indywidualnego profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Nic nie stoi na przeszkodzie by skorzystać także z tradycyjnej drogi, kierując do ZUS wniosek o udzielenie informacji o stanie swojego konta. Można to zrobić przez wypełnienie stosownego formularza lub dowolnie zredagować pismo. Należy pamiętać, aby jasno przedstawić o co chodzi oraz podać dane, które bez problemu umożliwią identyfikację, tj. imię i nazwisko, PESEL i adres.

Klara

– Czy potrzebna jest mi wiedza o tym, czy mój pracodawca regularnie odprowadza za mnie składki?

Będąc osobą odpowiedzialną, ma to niebagatelne znaczenie. Załóżmy, że Pani pracodawca czy zleceniodawca nie zgłosił Pani do ubezpieczeń społecznych. Oby nie ale może się zdarzy się, że Pani zachoruje bądź ulegnie wypadkowi przy pracy
i wówczas może być problem z uzyskaniem z Zakładu konkretnych świadczeń. Ponadto trzeba zadbać by z racji Pani zatrudnienia, do ubezpieczenia zdrowotnego zostali zgłoszeni bliscy jak dzieci czy mąż – zwłaszcza jeśli nie mają innego tytułu ubezpieczenia. Kolejnym ważnym elementem jest to by pracodawca odprowadzał składki od właściwej podstawy. Jeżeli będą to składki od niższego wynagrodzenia niż od faktycznie otrzymywanego, to będzie się to przekładać na niższe świadczenia, np.: zasiłek chorobowy czy macierzyński. W przyszłości rzecz jasna będzie to rzutować na wysokość emerytury czy renty. Każdy sam musi pamiętać również
o tym, by w razie zmiany danych identyfikacyjnych powiadomić swojego pracodawcę. Pracodawca z kolei, by w prawidłowy sposób odprowadzać składki powinien nanieść odpowiednie korekty w ZUS.

Leon

– Czy można w jakiś sposób zdyscyplinować niesolidnego pracodawcę do rzetelnego i systematycznego odprowadzania składek za pracowników do ZUS?
Każdy podmiot jest ustawowo zobligowany do realizacji określonych obowiązków z niej wynikających, w tym również opłacania, w określonych ustawą terminach, należnych składek za każdy miesiąc kalendarzowy. Nierzetelny płatnik składek powinien być świadomy zagrożeń, jakie mogą wynikać z niewywiązywania się z tych obowiązków. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych ale też inne
akty prawne uprawniają ZUS do korzystania z wielu instrumentów prawnych, zmierzających do terminowego realizowania określonych obowiązków przez osoby do tego zobowiązane. Oczywiście nie wszystkie sankcje oraz stosowane środki dyscyplinujące mają wymiar finansowy. Z pewnością są one dolegliwe dla nierzetelnych płatników, nie wywiązujących się z określonych ustawą powinności.
Oto kilka z narzędzi, które Zakład może wykorzystać w świetle obowiązujących przepisów:
– wystąpienie do sądu grodzkiego z wnioskiem o ukaranie karą grzywny,
– naliczenie odsetek za zwłokę,
– wymierzenie opłaty dodatkowej,
– wszczęcie postępowania egzekucyjnego,
– złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z zakresu ubezpieczeń społecznych, określonych przepisami Kodeksu karnego,
– wykluczenie wykonawcy z postępowania o uzyskanie zamówienia publicznego w związku z zaleganiem w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
– zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o dokonanie wpisu w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.
– złożenie wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Sebastian Szczurek, ZUS Opole

Komentarze są zamknięte