Wyprowadzamy konkursy na prezesów RIO poza lokalne środowiska…

Autor Obywatelski
Sebastian Chwałek

Sebastian Chwałek

Wprowadzamy konkursy na prezesów RIO poza lokalne środowiska – tak o celach nowej ustawy o izbach obrachunkowych mówi wiceszef MSWIA Sebastian Chwałek.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji

udzielił odpowiedzi na interpelację posła Marka Rucińskiego, w której ten zwrócił uwagę, że projektowana nowelizacja ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych podporządkowuje ten organ administracji rządowej. Zdaniem posła taki efekt przyniesie zmiana sposobu wyboru prezesów izb.

Zgodnie z rządowym projektem konkurs na stanowisko prezesa RIO ma być przeprowadzany już nie przez kolegium regionalnej izby obrachunkowej działające in gremio, lecz przez komisję konkursową powoływaną przez Prezesa Rady Ministrów.

W odpowiedzi wiceminister Sebastian Chwałek podkreślił, że obecne rozwiązanie nie tylko nie ogranicza, ale wręcz determinuje możliwość wystąpienia nieprawidłowości wynikających z wewnątrzinstytucjonalnych więzi personalno-zawodowych.

„Jest to tym bardziej niepokojące, że w praktyce kandydaci na prezesa izby wyłaniani są spośród członków kolegium tej izby. Zatem obecnie obowiązujące przepisy prawa mogą powodować hermetyzowanie się środowiska, co nie jest korzystne z punktu widzenia konstytucyjnej zasady zapewnienia dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach” – ocenił wiceszef MSWiA.

Chwałek dodał, że projekt noweli „wyprowadza” procedurę konkursową poza lokalne środowisko, eliminując tym samym potencjalne ryzyko wpływu zarówno prezesów izb, jak i poszczególnych członków kolegium na przebieg konkursów na stanowisko prezesa w kolejnej kadencji.

Zdaniem wiceministra rozwiązania dotyczące procedury konkursowej na prezesa izby wychodzą naprzeciw społecznym oczekiwaniom zapewnienia większej dostępności obywatelom do służby publicznej (art. 60 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej) oraz bezstronności w procesie wyłaniania kandydatów na prezesów izb.

Zastrzeżenia do projektu ustawy zgłosiły praktycznie wszystkie największe korporacje samorządowe. Związek Miast Polskich ocenił, że nowa ustawa całkowicie likwiduje podstawowe założenie ustrojowe, jakie towarzyszyło utworzeniu RIO – ich niezależność od administracji rządowej. Zdaniem przedstawicieli miast możliwym do przyjęcia rozwiązaniem mógłby być konkurs, jednak skład komisji konkursowej powinien gwarantować niezależność jej decyzji (mógłby być następujący: dwóch przedstawicieli rządu, dwóch przedstawicieli strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i ST oraz po jednym przedstawicielu kolegium danej RIO i krajowej reprezentacji RIO).

mp/Serwis Samorządowy PAP

oprac. W.S

Komentarze są zamknięte