Etat plus. MRiRW ujawnia listę samorządowców – pracowników agencji rolnych

Autor Obywatelski

Ponad 350 sahtmlmorządowców jest jednocześnie pracownikami agencji rolnych – poinformował Krzysztof Jurgiel. Za ministrem rolnictwa publikujemy listę osób zatrudnionych w ARiMR, ANR i ARR będących jednocześnie radnymi w Jednostek Samorządu Terytorialnego lub zatrudnionych w administracji lokalnej.

Z interpelacją w sprawie personalnych powiązań władzy samorządowej z agencjami rolniczymi podlegającymi władzy centralnej zwrócił się do ministra rolnictwa poseł Stanisław Tyszka.

Parlamentarzysta poprosił m.in. o wykaz pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Rynku Rolnego sprawujących jednocześnie mandat radnego lub zatrudnionych w dowolnej jednostce samorządu terytorialnego.

Tyszka poprosił też o wyjaśnienie, w jaki sposób kontrolowane są konflikty interesów pracowników agencji podległych ministrowi rolnictwa jednocześnie pełniących funkcje lub zatrudnionych w JST.

W odpowiedzi minister Krzysztof Jurgiel poinformował, że w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zatrudnionych jest 268 pracowników sprawujących jednocześnie mandat radnego w dowolnej JST oraz 33 pracowników, którzy są jednocześnie zatrudnieni w administracji lokalnej.

W Agencji Nieruchomości Rolnych pracuje 32 osoby sprawujące mandat radnego, a 8 pracowników zatrudnionych jest jednocześnie w samorządach. Z kolei Agencja Rynku Rolnego zatrudnia 5 pracowników sprawujących mandat samorządowy oraz 6 pracowników zatrudnionych jednocześnie w JST.

Na pytanie, czy łączenie stanowisk w agencjach rolniczych oraz JST sprzyja efektywnej pracy na rzecz dobra wspólnego minister wyjaśnił, że zgodnie z prawem oraz wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi m.in. w ARiMR, dotyczącymi zatrudnienia oraz stosunku pracy pracowników, pracodawca ocenia i rozlicza efektywność pracy pracowników wyłącznie w zakresie pracy powierzonej w danym miejscu pracy.

Minister przypomniał, że podejmowanie dodatkowych zajęć zarobkowych przez pracowników ARiMR lub wykonywanie zajęć zarobkowych poza Agencją, wymaga zgody pracodawcy. Zapewnił jednak, że nie ma to wpływu na zakres zadań oraz badanie zasadności i efektywność pracy pracownika w innym miejscu pracy.

Jurgiel poinformował również, że w podlegających mu agencjach prowadzone są regularne kontrole dotyczące przestrzegania procedur związanych z zaistnieniem konfliktu interesów.

„W ww. zakresie w 2015 r. przeprowadzono łącznie w ARiMR 57 kontroli obejmując 51 biur powiatowych ARiMR oraz 6 Departamentów Centrali ARiMR. W roku bieżącym realizacja tego zakresu kontroli jest w toku. Ponadto, w 2016 roku Departament Kontroli i Bezpieczeństwa przeprowadził kontrolę w temacie „Zapobieganie konfliktom interesów oraz relacje interpersonalne w kontekście Kodeksu Etyki Pracowników ARiMR” – oświadczył minister.

Dodał też, że w ARR ustanowiona została funkcja Rzecznika ds. Etyki, do którego zgłaszane są przypadki wystąpienia zjawisk lub uwarunkowań sprzecznych z postanowieniami Kodeksu Etyki.

„Każde zgłoszenie naruszenia Kodeksu Etyki odnotowywane jest w prowadzonym przez Rzecznika Rejestrze zagrożeń. Rzecznik ds. Etyki sporządza również wyciąg z ww. Rejestru zagrożeń, zawierający informację za dany rok na temat zagrożeń dot. Naruszeń zasad Kodeksu Etyki, który przedkładany jest do Dyrektora sprawującego nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym. W ostatnich latach nie odnotowano w Rejestrze zagrożeń zgłoszeń dot. konfliktu interesów” – podsumował minister.

Jurgiel zapewnił, że w ARR nie odnotowano przypadków, w których występowałby jakikolwiek konflikt interesów pracowników sprawujących mandat samorządowy, z pracą w podległej mu Agencji.

mp/Serwis Samorządowy PAP

Komentarze są zamknięte