Liczy się czujność i szybka reakcja

Autor Obywatelski

„Cyberprzemoc, pobranehandel ludźmi, dopalacze… – nowe zagrożenia i wyzwania dla wychowania oraz bezpieczeństwa” to tytuł konferencji, która rozpocznie się 27 września 2016 roku o godzinie 10.00 w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu, współorganizowanej przez Sąd Okręgowy w Opolu.

Cyberprzemoc to przemoc z użyciem mediów elektronicznych, głównie Internetu i telefonów komórkowych. Problem ten dotyczy przede wszystkim dzieci i młodzieży i jest coraz powszechniejszy w opolskich szkołach. W Polsce doświadcza go ponad połowa młodych internautów, jednakże zaledwie 9 procent ofiar cyberprzemocy zgłasza problem nauczycielom, a jedynie 29 procent rodzicom. Tylko od czujności i szybkiej reakcji nauczycieli zależy przerwanie tego procederu oraz zapewnienie szybkiej pomocy psychologicznej pokrzywdzonemu. Długotrwałe doznawanie cyberprzemocy może prowadzić nawet do samobójstwa. Nowych zagrożeń dla wychowania i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży jest jednak znacznie więcej. Duży problem stanowią „dopalacze”, których nawet jednorazowe użycie może stanowić poważne zagrożenie dla życia i zdrowia, spowodować utratę kontroli nad ich zażywaniem i uzależnienie, co powoduje, że trudno wyjść na prostą. Kolejne zagrożenie to ryzyko stania się ofiarą handlu ludźmi lub wykorzystania seksualnego.

Jak szybko i właściwie reagować na nowe zagrożenia dzieci i młodzieży? Jak ochraniać i pomagać? A przede wszystkim jak zapobiegać i edukować?

Celem konferencji jest znalezienie odpowiedzi na powyższe pytania. Konferencja ma charakter szkoleniowo-edukacyjny, a jej zadaniem jest poszerzenie wiedzy i kompetencji profesjonalistów zajmujących się problemem współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa i wychowania dzieci oraz młodzieży. Aktywny udział wielu ekspertów, w tym sędziów, psychologów i terapeutów, będzie okazją do wymiany cennych doświadczeń pomiędzy przedstawicielami różnych dziedzin nauki i praktyki. Konferencja jest skierowana przede wszystkim do nauczycieli, kuratorów sądowych, policjantów, pracowników socjalnych.

Skąd pomysł wspólnych działań?

Organizatorami konferencji są Wyższa Szkoła Bankowa Wydział Ekonomiczny w Opolu oraz Sąd Okręgowy w Opolu. Wspólna inicjatywa jest efektem porozumienia o współpracy, zawartego 26 kwietnia 2016 roku pomiędzy obiema instytucjami. Skierowanie zainteresowania uczelni o ekonomicznym charakterze na problematykę prawną wynika między innymi z uruchomienia w Wyższej Szkole Bankowej nowego kierunku Prawo w biznesie, na który prowadzona jest aktualnie rekrutacja.

Atrakcje konferencji

Gościem honorowym konferencji będzie sędzia Anna Maria Wesołowska, społeczny doradca Rzecznika Praw Dziecka, ambasador ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej „Bezpieczeństwo w szkole”, która na co dzień, podczas spotkań z uczniami z całej Polski, zajmuje się profilaktyką uzależnienia od Internetu.

Po wystąpieniach plenarnych uczestnicy konferencji wezmą udział w specjalistycznych warsztatach dotyczących przemocy rówieśniczej, handlu ludźmi, dialogu motywującego w interwencji młodzieży okazjonalnie używającej narkotyków, nowych substancji psychoaktywnych zwanych „dopalaczami”, sextingu, wstępnej diagnozy środowiska rodzinnego dziecka z problemami w zachowaniu. Organizatorzy przygotowali także warsztat dla uczniów liceów i techników na temat streetworkingu i partyworkingu, prezentujący alternatywne sposoby pomocy i wsparcia dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Patronat nad konferencją objęli: Minister Sprawiedliwości oraz Rzecznik Praw Dziecka, a także Rektor Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu prof. dr hab. Stefan Forlicz, Fundacja „LaStrada”, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Partnerami konferencji są: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu oraz Pracownia Rozwoju Osobistego.

Ewa Kosowska Korniak

Komentarze są zamknięte