Butelkowy problem istnieje. Urzędnicy „palą głupa”?

Autor Obywatelski

Okazuje się, że urpobranezędnicy Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej mają problemy z czytaniem ze zrozumieniem a także z pisaniem prostym, zrozumiałym dla ludzi językiem. Oto odpowiedź jaką przesłała nam Alicja Spychała Naczelnik Wydziału Prawno-Organizacyjnego Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej. A wyraźnie prosiliśmy o jednoznaczną prostą i zrozumiałą dla „przeciętnego Kowalskiego” odpowiedź na pytania:

– Czy przedsiębiorcy handlujący napojami w pojemnikach szklanych (butelkach) mają obowiązek odbierania butelek od klientów, zwłaszcza gdy przy sprzedaży pobierają kaucję za butelkę?

 – Jakie przepisy regulują wysokość kaucji za butelkę?

 – Jakie przepisy regulują zwrot kaucji za butelki?

A odpowiedź brzmi tak:

Opolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, informuje iż w zakresie zadanych przez Pana pytań ma zastosowanie ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2013 r. poz. 888 z późn. zm.) (zwanej dalej: ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi). Zgodnie z brzmieniem art. 54 w/w aktu prawnego Inspekcja Handlowa sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów art. 41 i 42 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, czyli w zakresie czy przedsiębiorca jest wpisany do rejestru, który prowadzi Marszałek Województwa, a także czy przekazuje użytkownikom/konsumentom produktów w opakowaniach informacje wymagane treścią art. 42 pkt 1-3 w/w ustawy. Nie wywiązanie się przez przedsiębiorcę z w/w obowiązków skutkuje nałożeniem przez wojewódzkiego inspektora kar na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 11 lub pkt 12 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Wysokość kar określa art. 57 pkt 1 lub pkt. 3 w/w ustawy. Dodatkowo Opolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, sygnalizuje że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie jako organ odwoławczy od decyzji wojewódzkich inspektorów, na podstawie powyżej przedstawionych przepisów wydał już 6 decyzji w niniejszej sprawie. W przepadku zainteresowania Pana w tym zakresie odsyłamy do treści przedmiotowych orzeczeń, są decyzje o numerach:

 DIH-2/2015 z dnia 19.02.2015 r.,

 DIH-10/2015 z 03.06.2015 r.,

 DIH-11/2015 z 03.07.2015r.,

 DIH-13/2015 z 16.07.2015 r.,

 DIH-3/2016 z 05.02.2016 r.

 DIH-10/2016 z 11.04.2016 r.

Mając na uwadze szeroki zakres pytań, które Pan zadał w swoim piśmie Opolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, informuje iż z art. 56 ust. 1 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi wynika, że organem sprawującym kontrolę nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów ustawy jest marszałek województwa w zakresie objętym jego właściwością. Ostatnie zdanie pisma nie jest zbyt odkrywcze, bowiem podobne pytania zadaliśmy już panu marszałkowi. Sprawdziliśmy także cóż to jest DIH – 10/2016 z 11.04.2016 r. To decyzja prezesa UOKiK dotycząca firmy KOL-Petrol z siedzibą w Wapnie. Nie ma ona nic wspólnego z butelkami szklanymi. Czyli wychodzi na to, że jak to często bywa w naszym kraju, urzędnicy „palą głupa” udzielając durnych odpowiedzi. A wystarczyło na pisać: tak przedsiębiorca ma lub nie ma obowiązku odkupić butelkę od klienta. Znamienne jest też to, że na pytanie gdzie można zgłaszać tego typu nieprawidłowości odpowiedzi nie otrzymaliśmy wcale. Czekamy nadal na odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego a konkretnie od Manfreda Grabelusa dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska.

Wiktor Sobierajski

Komentarze są zamknięte