Lublin, Puławy: bursy i internaty pełne nieprawidłowości

Autor Obywatelski

Kontrolę 32c202473b9b15a314ccf023617a30c2przeprowadzono w 24 jednostkach na terenie całego kraju. Sprawdzono, jak działają 17 publicznych burs i internatów szkolnych oaz siedem jednostek samorządu terytorialnego. Przy wyborze placówek kierowano się skargami wychowanków oraz doniesieniami prasowymi. Jedną z kontrolowanych placówek była bursa szkolna w P
uławach przy Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego, w której dodatkowo wykryto nieprawidłowości finansowe.
– Stwierdzono tam naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kwocie 20 tys. zł tytułem rekompensaty za wykwaterowanie w styczniu i lutym 2015 r. Dodatkowo w grę wchodzi kwota 740 tys. zł, które wystawiono za nocleg i świadczenie usług gastronomicznych stowarzyszeniom, których prezesami byli pracownicy tej jednostki – podkreśla Przemysław Fidecki, główny specjalista kontroli państwowej.

Delegatura NIK w Lublinie zleciła Urzędowi Skarbowemu w Puławach przeprowadzenie kontroli, a do Regionalnej Izby Obrachunkowej trafił wniosek o ukaranie dyrektora placówki w Puławach. Co jeszcze ustalili kontrolerzy NIK?

W 60 proc. skontrolowanych placówek nie zapewniono prawidłowej opieki w porze nocnej. Najczęściej opiekunem była to jedna osoba, w dodatku bez uprawnień pedagogicznych, która miała pod opieką ponad stu wychowanków. Ponad to, tylko pię
ć placówek miało możliwość przyjmowania osób z niepełnosprawnością ruchową. Natomiast w czterech jednostkach nie pozwalano zostawać wychowankom w weekendy. W piątki kazano im opuszczać placówki, nawet jeśli była potrzeba pozostania w sobotę lub niedzielę.

Okazuje się, że obecnie nie ma w Polsce przepisów, które w jakikolwiek sposób regulowałby działania internatów. – Jednostki te działają w ramach organizacji szkół lub zespołu szkół. Powinno to być zapisane w statucie lub regulaminie szkoły, a dyrektorzy posiłkowali się przepisami, które odnosiły się do burs – zaznacza Edward Lis, dyrektor delegatury NIK w Lublinie. W związku z tym przedstawiciele NIK wnoszą do Ministra Edukacji Narodowej o inicjatywę legislacyjną w celu uporządkowania statusu prawnego internatów szkolnych.
(jb) źródło: onet

Komentarze są zamknięte