Plan obchodów tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan w Diecezji Opolskiej

Niezależna Gazeta Obywatelska2

Wprowadzenie chrześcijaństwa [obraz J. Matejko]POSZERZONA OKTAWA MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN W DIECEZJI OPOLSKIEJ W 2015 R.
17.01.2015 (sobota)
– Opole, godz. 16.30 – XXV Ekumeniczny Koncert Kolęd w kościele OO. Franciszkanów. Wystąpią: Chór Wyższobramski z parafii ewangelickiej w Cieszynie; Chór „Laudate Dominum” z parafii bł. Czesława w Opole; Chór „Cantabile” z Dobrzenia Wielkiego.

18.01.2015 (niedziela)
– Opole, godz. 16.00 – ekumeniczne Nabożeństwo Słowa Bożego w kościele ewangelicko-augsburskim. Przewodniczy: ks. Wojciech Pracki (proboszcz ewangelicko-augsburskiej parafii w Opolu); kazanie: bp Rudolf Pierskała.
– Opole, godz. 10.15 – Msza św. w obrządku bizantyjskim w kościele pw. św. Aleksego. Przewodniczenie – ks. mitrat prof. Janusz Czerski; kazanie – ks. dr Jurij Szczurko.
– Kluczbork, godz. 15.00 – Nabożeństwo ekumeniczne Słowa Bożego w kościele ewangelickim Zbawiciela. Przewodniczy: ks. Paweł Szwedo (proboszcz ewangelicko-augsburskiej parafii w Kluczborku); kazanie: ks. Bernard Jurczyk (proboszcz rzymskokatolickiej parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku). Po nabożeństwie agapa z udziałem rzymskokatolickiego i ewangelickiego duchowieństwa Ziemi Kluczborskiej.

19.01.2015 (poniedziałek)
– Opole, godz. 10.00 – Uroczysta Liturgia Chrztu Pańskiego w obrządku bizantyjskim z Wielkim Poświęceniem Wody w kościele św. Aleksego. Przewodniczenie i kazanie – ks. mitrat prof. Janusz Czerski
– Karczów, godz. 17.00 – Ekumeniczne nabożeństwo Słowa Bożego w kościele ewangelicko-augsburskim. Przewodniczy: ks. Sławomir Fonfara (proboszcz ewangelicko-augsburskiej parafii w Brzegu); kazanie: ks. Marcin Bonk (proboszcz rzymskokatolickiej parafii w Dąbrowie).
– Opole, godz. 20.05 – Ekumeniczne nabożeństwo Słowa Bożego w Międzydiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym (kościół seminaryjno-akademicki pw. św. Jadwigi). Przewodniczy: ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser.

19.01–24.01.2015 – Wystawa ikon dyplomowych studentów studiów podyplomowych na Wydziale Teologicznym UO „Ikonopisarstwo. Studium chrześcijańskiego Wschodu” w holu auli WTUO, Opole, ul. Drzymały 1a

21.01.2015 (środa)
– Opole, godz. 11.30-13.00 – Seminarium otwarte na Wydziale Teologicznym UO pt.: „Perspektywy rozwoju ruchu ekumenicznego”. Wprowadzenie do dyskusji: ks. mgr Wojciech Pracki (perspektywa Kościołów luterańskich); ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser (perspektywa Kościołów prawosławnych); ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła (perspektywa Kościoła rzymskokatolickiego).

24.01.2015 (sobota)
– Opole, Wydział Teologiczny UO – Sympozjum ekumeniczne: godz. 14.00 – ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki, Wprowadzenie do prezentowanych ikon. Etos ikonografa; godz. 14.30 – ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła, Ekumeniczny wymiar ikony; godz. 15.00 – ks. mgr Wojciech Lippa, Recepcja ikony współcześnie; godz. 16.00 – zamknięcie sympozjum i wystawy ikon.

25.01.2015 (niedziela)
– Opole, godz. 10.15 – Liturgia Eucharystyczna w obrządku bizantyjskim w kościele pw. św. Aleksego. Przewodniczenie i kazanie: ks. mitrat prof. Janusz Czerski.
– Pokój, godz. 15.00 – Ekumeniczne nabożeństwo Słowa Bożego w kościele rzymskokatolickim pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Przewodniczy: ks. Krzysztof Rusinek (proboszcz rzymskokatolickiej parafii w Pokoju); kazanie: ks. Eneasz Kowalski (proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Pokoju).
– Opole, godz. 16.00 – Msza św. w katedrze opolskiej na zakończenie ogólnopolskich obchodów Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan z udziałem członków Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu, biskupów Metropolii Górnośląskiej, biskupów prawosławnych i biskupów ewangelickich. Homilię wygłosi: bp dr Marian Niemiec.

15.02.2015 (niedziela)
– Olesno, godz. 18.00 – Ekumeniczne nabożeństwo Słowa Bożego w kościele ewangelicko-augsburskim Krzyża Chrystusowego. Przewodniczy: ks. Ryszard Pieron (proboszcz ewangelicko-augsburskiej parafii w Lasowicach Wielkich i duszpasterz ewangelickiej wspólnoty w Oleśnie); kazanie: ks. Walter Lenart (proboszcz rzymskokatolickiej parafii pw. Bożego Ciała w Oleśnie).T

 1. Eleonora
  | ID: 48473dca | #1

  Na odtrutkę tej ogólnodiecezjalnej głupawki

  Blog księdza Delurskiego:

  http://delurski.pl/3069/tydzien-ekumeniczny/

  Jest taki tydzień na początku roku, czas wspól­nego mil­cze­nia o Matce Bożej. Już bowiem nie modlimy się o nawró­ce­nie here­ty­ków do Kościoła Kato­lic­kiego, modlimy się za to o nawró­ce­nie wszyst­kich w stronę znaną tylko eku­me­ni­stom. Nie mówimy gdzie jest Prawda, bo prawda jest wszę­dzie. Nie nazy­wamy rze­czy po imie­niu bo dia­lo­gu­jemy. Wiem, zostanę posą­dzony o bycie kon­serwą (wszak można znieść wszystko, tylko nie „tra­dy­cjo­na­li­styczne skrzy­wie­nie“. Z takimi poglą­dami pew­nie dziś nie skoń­czył­bym semi­na­rium duchow­nego. Pocie­szam się myślą, że zna­la­zł­bym się w towa­rzy­stwie cho­ciażby Mak­sy­mi­liana Kolbe (przy­po­mi­nam pier­wotny cel zało­żo­nej przez Niego Mili­cji Nie­po­ka­la­nej: „Sta­rać się o nawró­ce­nie grzesz­ni­ków, here­ty­ków, schi­zma­ty­ków itd., a zwłasz­cza maso­nów i o uświę­ce­nie wszyst­kich pod opieką i za pośred­nic­twem Nie­po­ka­la­nej“). W każ­dym razie warto pochy­lić się nad kil­koma cyta­tami z zaku­rzo­nych dokumentów.
  (…)

 2. | ID: ce16eef0 | #2

  Zwykle w tych staraniach „o jedność” brali także udział rabini, a nawet kiedyś była pani rabin. Tym razem nie znajduję. A może są muzułmanie?
  Też nie.

  Czyżby „postęp” trochę tracił na impecie?

  Może za rok, czy dwa dojdzie do zaproszenia „lefebrystów”?

  Nie byłoby to takie dziwne, bo przecież Jezus powiedział, że „bramy piekielne go nie przemogą”. Więc …

  A na razie mamy tyle.

  http://tradycja.opole.pl/

  http://www.diecezja.opole.pl/index.php/duszpasterstwo/ruchow-ii-wspolnot/opolskie-srodowisko-tradycji-lacinskiej

  http://tradycja.org/

Komentarze są zamknięte