Ujawniamy! Wyniki kontroli w sprawie śmierci 17-letniej pacjentki w Kędzierzynie Koźlu. Marszałek Kolek sam się kontrolował!

Niezależna Gazeta Obywatelska1

roman_kolek opolskie.plZakresem kontroli przeprowadzonej przez Samorząd Województwa Opolskiego była ocena prawidłowości zastosowania procedur i podjętych działań w zakresie postępowania podmiotu leczniczego, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Opolskie w związku z przypadkiem zgonu w dniu 2 stycznia 2014 r., w okresie okołoporodowym 17 letniej pacjentki w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu.

Ze względu na przepisy prawa Samorząd Województwa Opolskiego w ramach sprawowanego nadzoru nie ma żadnych kompetencji, aby dokonać oceny medycznej samego zdarzenia jak również oceny zasadności zastosowanego postępowania medycznego. W związku z powyższym, na podstawie upoważnienia Wojewody Opolskiego ocena postępowania medycznego została przeprowadzona przez Pana dr n.med. Józefa Bojko – konsultanta wojewódzkiego ds. anestezjologii i intensywnej terapii.

Biorąc pod uwagę, iż prowadzona przez Samorząd Województwa Opolskiego kontrola dotyczyć może tylko wycinka problemu, który trzeba wyjaśnić, pismem z dnia 7 stycznia br. zwrócono się Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia o przeprowadzenie kontroli we wszystkich podmiotach leczniczych, które były zaangażowane w proces diagnostyczno-leczniczy pacjentki.

Dla wyjaśnienia sprawy ze strony merytorycznej, zwrócono się również pismem do Prezesa Opolskiej Izby Lekarskiej z dnia 9 stycznia br. z prośbą o zaangażowania Izby Lekarskiej w wyjaśnienie prawidłowości postępowania medycznego w podmiotach leczniczych, które były bezpośrednio zaangażowane w proces diagnostyczno-leczniczy pacjentki.

W odpowiedzi Prezes Opolskiej Izby Lekarskiej  Pan dr Jerzy Jakubiszyn poinformował pismem nr L.dz. OIL-52/14 z dnia 10 stycznia br., iż zwrócił się do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej o podjęcie z urzędu  sprawy.

Zakres przeprowadzonej kontroli określony został na podstawie art. 121 ust. 3-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, tj. podmiot tworzący może dokonać kontroli, która obejmuje w szczególności realizację zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi. W trakcie prowadzonej kontroli stwierdzono następujące fakty:

 1.  W dniu 30.12.2013 r. około godz. 18 lekarz oddziału położniczego szpitala
  w Kędzierzynie – Koźlu dzwoniąc do WSZN prosił o rozmowę z neurologiem dziecięcym. Ze względu na to, iż specjaliści neurologii dziecięcej w WSZN pracują zgodnie z warunkami wymaganymi przez NFZ do godz. 15-tej, rozmowa została przeprowadzona z dyżurnym lekarzem neurologiem. Lekarz z oddziału położniczego szpitala w Kędzierzynie – Koźlu poprosił o przyjęcie do Oddziału Neurologii Dziecięcej 17 letniej pacjentki w 4 dobie po cesarskim cięciu, u której wystąpiły zaburzenia neurologiczne. Pacjentka miała wykonane badanie rezonansem magnetycznym głowy. Po przeprowadzonej rozmowie telefonicznej i przekazanych informacjach o występowaniu jedynie zaburzeń neurologicznych, lekarz neurolog zgodziła się na przyjęcie pacjentki do oddziału.
 2. O ok. godz. 18.40 lekarza neurolog z WSZN wykonała ponownie telefon do lekarza oddziału położniczego w szpitalu w  Kędzierzynie – Koźlu celem dokładniejszego ustalenia stanu ogólnego pacjentki. Z uzyskanych dodatkowych informacji wynikało, iż lekarz internista konsultujący pacjentkę w Kędzierzynie – Koźlu wysunął podejrzenie zapalenia wsierdzia, na co wskazywały wyniki badań. Po uzyskaniu wszystkich informacji, neurolog telefonicznie poinformowała lekarza, iż pacjentka nie kwalifikuje się do leczenia w Oddziale Neurologii Dziecięcej tylko do leczenia w warunkach Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. W związku z powyższym, kolejna rozmowa została przeprowadzona z lekarzem anestezjologiem ze szpitala w Kędzierzynie – Koźlu, który stwierdził, że pacjentka jest wydolna krążeniowo i oddechowo, nie wymaga zaintubowania i nie kwalifikuje się do leczenia w OAiIT. Lekarz neurolog wyraziła telefonicznie zgodę na przeprowadzenie konsultacji neurologicznej w WSZN.
 3. W dniu 30.12.2013 r. o godz. 2109 do Izby Przyjęć WSZN została przywieziona transportem sanitarnym z lekarzem 17 letnia pacjentka, w czwartej dobie po cesarskim cięciu z oddziału położniczego szpitala w Kędzierzynie – Koźlu, ze skierowaniem do oddziału neurologii dziecięcej, po wcześniejszym telefonicznym wyrażeniu zgody przez lekarza neurologa na przeprowadzenie konsultacji w WSZN, Od przywiezienia pacjentki do IP WSZN do chwili odbycia konsultacji przez dyżurnego  lekarza neurologa minęło 6 min – czyli, pacjentka po przywiezieniu została niezwłocznie poddana badaniu przez lekarza neurologa.
 4. O godz. 21.15 odbyła się konsultacja neurologiczna przeprowadzona przez lekarza specjalistę neurologa. Ze względu na to, iż specjaliści neurologii dziecięcej w WSZN pracują zgodnie z warunkami wymaganymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia do godz. 15-tej, dyżurny lekarz neurolog konsultował się telefonicznie z ordynatorem Oddziału Neurologii Dziecięcej,
 5. O godz. 22.20 ze względu na stan pacjentki i stawiane podejrzenie sepsy oraz brak oddziału anestezjologii i intensywnej terapii w WSZN, pacjentka została skierowana na dalszą diagnostykę i leczenie w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii i tym samym opuściła Izbę Przyjęć WSZN. Ze względu na odległość do jednostki macierzystej (szpital w Kędzierzynie – Koźlu) lekarz neurolog zasugerował przeprowadzenie konsultacji w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym WCM  gdzie znajduje się Oddział Intensywnej Terapii  Dzieci i Noworodków.
 6. O godz. 22.56 pacjentka została przywieziona na konsultację anestezjologiczną do Oddziału Ratunkowego w WCM

Konsultacja została przeprowadzona przez lekarza specjalistę anestezjologa i intensywnej terapii/ specjalistę chorób dziecięcych pełniącego dyżury w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków w WCM. W trakcie konsultacji pacjentka została podłączona do systemu monitorowania parametrów życiowych, założono dostęp naczyniowy, podłączono wlew krystaloidów. Pacjentka przebywała w Oddziale Ratunkowym  31 minut. Konsultacja zakończyła się wystosowaniem zalecenia dalszego leczenia pacjentki w szpitalu w  Kędzierzynie-Koźlu z ewentualną obserwacją w warunkach oddziału anestezjologii i  intensywnej terapii i dalszych konsultacji kardiologicznych (ostatnia konsultacja kardiologiczna została wykonana w dniu 30.12.2013 r. o godz. 16 w szpitalu w Kędzierzynie – Koźlu). Zgodnie z diagnozą lekarza anestezjologa pacjentka w chwili przebywania w oddziale Ratunkowym w WCM była wydolna krążeniowo i oddechowa i nie wymagała natychmiastowego leczenia w warunkach OAiIT. Lekarz WCM potwierdził rozpoznanie – podejrzenie sepsy bez niewydolności narządowej.

7.      O godz. 23.27 pacjentka opuściła WCM i tym samym transportem sanitarnym została przekazana do szpitala macierzystego w Kędzierzynie – Koźlu.

W związku z powyższym, oraz mając na uwadze, iż kontrola podmiotu tworzącego odnosiła się do sprawdzenia zgodności działań podmiotu leczniczego z przepisami prawa, statutem
i regulaminem organizacyjnym należy stwierdzić, iż działania WSZN w zakresie sprawy podlegającej kontroli odbyło się zgodnie z przepisami prawa, w tym regulaminem organizacyjnym i statutem jednostki oraz ustalonymi procedurami. Ponadto stwierdzono, iż analizowane dokumenty tj. Statut i Regulamin Organizacyjny WSZN oraz inne procedury, zasady i zawarte umowy są zgodne z przepisami powszechnie obowiązującymi.

WSZN w Opolu przy ul. Wodociągowej wykonał wszystkie procedury medyczne prawidłowo, z należytą starannością, lekarze postawili prawidłowe rozpoznanie i skierowali pacjentkę do najbliższego szpitala wielospecjalistycznego posiadającego w swojej strukturze organizacyjnej OAiIT tj. WCM w Opolu. W  jednostce WSZN w Opolu należy upowszechnić  świadomość jakimi pacjentami zajmuje się OAiIT dla dorosłych  a jakimi  OIT dla dzieci (małe dzieci są na ogół  hospitalizowane do ukończenia 3 roku życia). Pacjentka przez cały okres pobytu w Opolu była wydolna krążeniowo-oddechowo, nie wymagała tlenoterapii, intensywnej płynoterapii lub podawania amin presyjnych. Pacjentka dojechała wydolna krążeniowo-oddechowo do K-Koźla, gdzie znajduje się OAiIT  (informacja ustna uzyskana przez dr J.Bojko od Ordynator OAiIT Szpitala w Kędzierzynie-Koźlu o wydolności krążeniowo-oddechowej pacjentki w chwili przyjęcia).

Brak pełnej dokumentacji medycznej pacjentki przesyłanej do Opola przez Szpital w Kędzierzynie-Koźlu mógł wpłynąć na nieskorygowanie prowadzonego przez lekarzy w Kędzierzynie-Koźlu dotychczasowego postępowania podczas obserwacji i konsultacji w opolskich szpitalach. Wyciągnięcie całościowe wniosków w sposób obiektywny, czyli odpowiedź na pytanie: „Czy można było bardziej skutecznie pomóc pacjentce?” byłoby możliwe w przypadku oceny wszystkich dokumentów we wszystkich szpitalach, w tym  w K-Koźlu.

Roman Kolek

Wicemarszałek Województwa Opolskiego

Przewodniczący Komisji Kontrolnej

 1. Paweł
  | ID: a94f178f | #1

  HAŃBA

Komentarze są zamknięte