Święto Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Niezależna Gazeta Obywatelska

MB Częstochowska_Jasna GóraDzisiaj w oktawie Bożego Narodzenia Kościół katolicki obchodzi święto Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. W pierwszym dniu Nowego Roku Kościół zwraca nasze oczy i serca ku Matce, którą od wieków pozdrawiamy słowa- mi: „Matko Stworzyciela”, „Matko Zbawiciela” czy „Święta Boża Rodzicielko”.

Dzisiejsze święto w sposób szczególny spośród wszystkich przymiotów Maryi czci Jej macierzyństwo. To dzięki ogromnej wierze i ufności pokładanej w Panu Bogu poprzez Matkę Bożą spełniły się obietnice dane całej ludzkości, a związane z Tajemnicą Odkupienia. Kościół dziękuje Maryi za Jej wiarę i matczyną opiekę nad całym ludem Bożym.

Dlatego dzisiaj spróbujmy choć na chwilę zatrzymać się przed wizerunkiem Matki Bożej i z głębi naszych serc, szczerze powiedzmy Jej: „Maryjo – dziękuję Ci, że jesteś także moją Matką”. Spróbujmy zwrócić się dzisiaj do Matki Bożej z naszym dziecięcym zaufaniem, licząc na to, że będzie Ona nam nieustannie pomagała i opiekowała się nami w każdej chwili.

Prawdę o Boskim Macierzyństwie Maryi potwierdzają teksty Pisma Świętego. Na kartach Starego Testamentu znajdujemy wiele szczegółowych proroctw zapowiadających przyjście Zbawiciela świata. Tym samym pośrednio dotyczą one osoby Matki Bożej. W Księdze Rodzaju wyraźnie zwrócono uwagę na Niewiastę, która zetrze głowę węża-szatana (Rdz 3, 15). O Matce Zbawiciela jeszcze bardziej bezpośrednio wspomina prorok Micheasz: „A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z ciebie mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. 2 Przeto [Pan] wyda ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy reszta braci Jego powróci do synów Izraela” (Mi 5, 1-2).

Do liturgii Kościoła dzisiejsze święto wprowadził Papież Pius XI w roku 1931 na pamiątkę 1500. rocznicy soboru odbytego w Efezie w 431 roku. Kościół na tym właśnie soborze jako dogmat ogłosił, że Maryja jest Matką Bożą. Pierwotnie święto Świętej Bożej Rodzicielki Maryi obchodzone było 11 października. Jednak po reformie liturgicznej w 1969 roku podniesiono je do rangi uroczystości nakazanych i przeniesiono na 1 stycznia. Wybór nowej daty nie był przypadkowy. Trwamy bowiem w oktawie Bożego Narodzenia. W tym czasie wyśpiewywane są hymny dziękczynne Wcielonemu Słowu, a dziś składamy hołd Matce Bożej.

Biskupi zebrani na soborze w Efezie (w 431 r.) wykazali na podstawie Pisma Świętego, że Pan Jezus miał jedną osobę, której własnością były dwie natury: Boska i ludzka. Dlatego Maryja była Matką Osoby Jezusa Chrystusa w Jego ludzkiej naturze – była więc Matką Bożą. Prawdę tę ogłoszono jako dogmat. Zebrani na tym soborze biskupi Kościoła pod przewodnictwem legatów papieskich orzekli jednogłośnie, że nie tylko można, ale należy Maryję nazywać Matką Bożą, Bogurodzicą (greckie Theotokos).

Maryja nie zrodziła Bóstwa, nie dała Panu Jezusowi natury Boskiej, którą On już posiadał odwiecznie od Ojca. Dała Chrystusowi Panu w czasie naturę ludzką – ciało ludzkie. Dała je Boskiej Osobie Pana Jezusa. Jest więc Matką Syna Bożego według ciała i w czasie, jak według natury Bożej, ponieważ odwiecznie Pan Jezus jest Synem Bożym. Ta godność i ten przywilej wynosi Maryję ponad wszystkie stworzenia i jest źródłem wszystkich Jej przywilejów.

Za: „Aspekt Polski”

Komentarze są zamknięte