NGO Lewin Brzeski: Radny Juszczak nie udzielił absolutorium za „aferę dębową” [wystąpienie]

Niezależna Gazeta Obywatelska2

Lewin_Ludwik JuszczakWysoka Rado,

Sztandarową inwestycją realizowaną w 2012 roku przez gminę Lewin Brzeski była budowa boisk sportowych w ramach rządowego programu Orlik 2012.

W założeniach ogólnych do programu, Ministerstwo Sportu i Turystyki przyjęło wybudowanie przez jego beneficjentów przy udziale finansowym Rządu, boisk do koszykówki i piłki nożnej, kompleksu szatniowo – sanitarnego oraz oświetlenia.

Jednocześnie Ministerstwo ustaliło  wytyczne jakimi gminy muszą się kierować przy ustalaniu lokalizacji inwestycji, a zwłaszcza:

1.    teren bez drzew i krzewów z łatwym dostępem dla środków transportu,

2.  tania realizacja –działka pod budowę boisk powinna być zlokalizowana na terenie uzbrojonym w infrastrukturę techniczną tj. dająca możliwość podłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz sieci wodno – kanalizacyjnej a także odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej

3.    przez teren inwestycji nie mogą  prowadzić  istniejące ciągi piesze.

Jak te wytyczne  były respektowane przy budowie Orlika w gminie Lewin Brzeski?

Otóż za najlepszą  lokalizację  dla   tego rodzaju  inwestycji  w gminie  Burmistrz uznał   zabytkowy  Park  Miejski . Decyzję  w  tej sprawie  podjął  bez  przeprowadzenia   konsultacji  z Radą Miejską   oraz  zapewnienia  udziału  społeczeństwa  w planowanym przedsięwzięciu  poprzez umożliwienie składania mieszkańcom uwag  i wniosków.

Nie  uzyskał  również  koniecznych  dla tego przedsięwzięcia stanowisk i opinii  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w  Opolu, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu  i Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Brzegu.

W konsekwencji  takiego  działania  nie opracowano  także  oceny  oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze.

Park Miejski w Lewinie Brzeskim położony jest w strefie „B” ochrony konserwatorskiej miasta i dlatego szczególnego znaczenia nabierał tutaj  obowiązek  zachowania w stanie nienaruszonym kompozycji  zieleni oraz historycznego układu komunikacyjnego.

Wbrew tym wydaje się oczywistym nakazom ,  boiska  posadowiono  na historycznej alei spacerowej prowadzącej do Starej Nysy  oraz na zabytkowej XIX – wiecznej  alei dębów. Usunięto drzewa i krzewy  niszcząc  w ten sposób bezpowrotnie miejsca  bytowania zwierząt , ptactwa i owadów.

A co najgorsze ,w trakcie robót przygotowawczych usunięto 55 szt. dorodnych i zdrowych okazów drzew w tym m.in. 2 dęby pomnikowe  o obwodzie pnia powyżej 300 cm, jasiony, pomnikowe wierzby kruche o obwodzie pnia powyżej 300 cm., głogi  jednoszyjkowe  – w tym jeden pomnikowy o obwodzie pnia powyżej 100 cm.

Drewno  z wycinki bez inwentaryzacji  powykonawczej  i  wyceny zostało przekazane firmie War- Lew  z Lewina Brzeskiego  – jako formę zapłaty za usługę wycinki drzew.

Zawarcie w takiej  sytuacji  umowy barterowej  jest niedopuszczalne  gdyż pozwoliło  i stało się sposobem  na  to  jak uniknąć  zapłacenia  Skarbowi  Państwa  podatku  VAT.

Wysoka Rado,

Decyzję zezwalającą na wycinkę 55 drzew wydał Starosta Brzeski uzasadniając  to  tym, że  cyt. ”Orzekam, zezwolić Burmistrzowi Lewina Brzeskiego……., na usunięcie drzew, znajdujących się na nieruchomości  Gminy Lewin Brzeski ,  na działce 613/3, obrębu Lewin Brzeski , stanowiącej park, ZE WZGLĘDU NA  KOLIZJĘ  Z PROJEKTOWANĄ BUDOWĄ BOISKA SPORTOWEGO W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO „MOJE BOISKO –ORLIK 2012”

Okazuje się  więc , że lokalizacja projektowanego boiska nie kolidowała z zabytkowym parkiem, ale zabytkowy park z planami jego budowy.

W  konsekwencji   takiego przekonania – pozbawionego zupełnie szacunku dla wspólnego  dobra  jakim jest przyroda, zlikwidowano  obszar Parku Miejskiego w Lewinie Brzeskim o pow. 0.7 ha.

Na budowie  Orlika  Gmina   Lewin  Brzeski  zrobiła  interes  stulecia.

Wartości  przyrodnicze  i środowiskowe   wyciętych   drzew  wycenione    na  2.956.479 zł  – a  więc  wyższe  o  1600 000. od kosztów jego budowy  –  zamieniono  na drewno tartaczne i opałowe  o  wartości  21 893 zł.

Poważne uchybienia  popełniono  także  na etapie pośpiesznego   przygotowania  inwestycji. Miało to  negatywny  wpływ  na  etap  jej  projektowania, wykonawstwa  i  koszty budowy.

Odprowadzenie ścieków sanitarnych

Dokumentacja techniczna przewidywała  wybudowanie nowej  sieci  kanalizacji sanitarnej o przekroju  160 i długości  147 m  z włączeniem do istniejącej sieci przy ulicy Zamkowej. Zadanie nie zastało zrealizowane i ścieki  odprowadzane są  do wybudowanego  bez pozwolenia na budowę  betonowego szamba jednokomorowego  o poj.10 m3 . Szambo wybudowano w odległości   10 m od stopy wału na  terenie  zalewowym .Od czasu otwarcia Orlika  nie było opróżniane co może świadczyć  o tym, że nie jest szczelne i ścieki dostają się do gruntu.

Odprowadzenie wód opadowych z boisk

Wykonano drenaż ,z którego wody zamiast  odprowadzić  do kanalizacji deszczowej przy ulicy Zamkowej  postanowiono odprowadzić  do Nysy Kłodzkiej.  Została   wybudowana   sieć deszczowa  o długości  55 m zakończona  zbiornikiem  z kręgów betonowych  o pojemności  24 m3. Zbiornik  zlokalizowano  10 m  od wału przeciw powodziowego.

Zapomniano jednak , że przed rozpoczęciem robót należy uzgodnić  to rozwiązanie z zarządcą rzeki tj. RZGW. Zgody na odprowadzenie wody do rzeki  nie uzyskano więc  przyjęto , że woda  z zbiornika  zbiorczego   będzie służyć do podlewania parku. Do tego celu planuje  się w kolejnym etapie inwestycji wybudować  układ  pompowy poboru i rozbioru wody  służący  temu celowi.

Miałoby to  sens  gdyby zbiornik był szczelny i wybudowany niedaleko boisk. Niestety  jest oddalony od nich o 55 m i z powodu nieszczelności  jest zaopatrywany w wodę z dwóch stron tj. z Nysy Kłodzkiej i  drenażu Orlika

Zaopatrzenie  terenów  sportowych   w wodę do celów bytowych i sanitarnych.

Wykonano odcinek  sieci  wodociągowej o długości  101 m  i przekroju   9o oraz przyłącz do budynku szatniowo –sanitarnego . Jednak i  tutaj pojawia się problem.

Sieć wodociągowa o ciśnieniu roboczym ca 5 atm. przebiega na odcinku 70 m  w miejscu , w którym wybudowany  zostanie  w ciągu najbliższych   kilku miesięcy wał  przeciwpowodziowy  wraz z  przejazdem przez ten wał. W przypadku  awarii  sieci  wodociągowej na tym odcinku , dojdzie  do uszkodzenia  konstrukcji  wału  i przejazdu  gdyż  w  tym  newralgicznym  miejscu   nie umieszczono wodociągu w rurze osłonowej zakończonej  zaworami odcinającymi.

Koszt  budowy Orlika 2012 w Lewinie Brzeskim  tj. 2 boisk, ogrodzenia, kontenera szatniowo-sanitarnego, oświetlenia i chodnika to kwota  1 366.609,04 zł.,  Należy  do niej  doliczyć  także koszty wybudowanej  na jego potrzeby   sieci wodociągowej  oraz  250 m podziemnej  sieci  energetycznej  wraz  rurą  osłonową  przebiegającą  pod wałem przeciwpowodziowym . Część robót w kwocie 39 913 zł została  sfinansowana z pieniędzy przeznaczonych na inny cel  tj. na oświatę.

Po zakończeniu realizowanej aktualnie inwestycji  rządowej  związanej  z     zabezpieczeniem   Lewina Brzeskiego  przed powodzią, wybudowany  Orlik 2012 będzie otoczony  z każdej strony wałami  czyli znajdzie się  na terenie przewidzianym do zalania.

Wysoka Rado,

W trakcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej  w dniu 29 maja 2012r. poświęconej opiniowaniu przez komisję wykonania budżetu za rok 2011 zwróciłem się do Burmistrza o udostępnienie „Porozumienia ramowego w sprawie zasad administrowania i zarzadzania zasobami mienia komunalnego gminy Lewin Brzeski”, które Burmistrz podpisał  z Prezesem gminnej Spółki  ZMK.

Burmistrz odmówił  Komisji Rewizyjnej prawa wglądu w ten dokument.

W  trakcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej  poświęconego  opiniowaniu wykonania budżetu za rok 2012 w dniu 3 czerwca 2013 r. zwróciłem się do Przewodniczącego Komisji o  złożenie wniosku do Burmistrza  o udostępnienie  wymienionego  porozumienia   Komisji  Rewizyjnej  na  posiedzenie Komisji Rewizyjnej , które odbędzie się  w dniu 7 czerwca  br.

Dokumentu  Komisji  Rewizyjnej nie udostępniono.

W związku z  powyższą  sytuacją, Komisji  Rewizyjnej   Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim po raz kolejny  uniemożliwiono skontrolowanie   sposobu i zasadności  wydatkowania  pieniędzy publicznych   za  administrowanie i zarządzanie  mieniem gminnym, w tym  także  bezprzetargowych  zleceń  na różnego rodzaju roboty i usługi świadczone na rzecz gminy przez  spółkę Zarząd Mienia Komunalnego.

Autor: Ludwik Juszczak, radny Rady Miejskiej w Lewin Brzeski

Wystąpienie podczas sesji absolutoryjnej Rady Miejskiej Lewin Brzeski w dniu 25 czerwca br.

  1. Andrzej
    | ID: 51a4b54d | #1

    Skoro burmistrz lewina popełnił tyle niedopuszczalnych moralnie i prawnie uchybień to czy nie powinna siąść na nim prokuratura?

  2. Irena
    | ID: 5e19f79f | #2

    Radny trzeżwo myśli. Czyżby tylko jeden radny w tej Gminie myślał? Komentarzy w tej sprawie było sporo na stronce NGO ,ale one nie zadziałały na korzyść drzew.

Komentarze są zamknięte