Nasz news. Nie będzie połączenia MPP z NCPP

Niezależna Gazeta Obywatelska2

NCPP_Opole fot. NGOJak poinformowało nas Centrum Informacyjne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rada do Spraw Muzeów działająca przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ostatnim posiedzeniu negatywnie zaopiniowała wniosek Prezydenta Miasta Opola o połączeniu Muzeum Polskiej Piosenki z Narodowym Centrum Polskiej Piosenki w Opolu ze względu na nieprecyzyjne zapisy w projekcie statutu mającej powstać instytucji. Instytucja działające na podstawie takiego dokumentu nie mogłaby funkcjonować zgodnie z przepisami ustawy o muzeach, nie zapewniałaby bezpieczeństwa zbiorom Muzeum, które stanowią dobro publiczne, a także nie mogłaby być dobrze zarządzana. Oznacza to, że Opole ma kolejny problem z Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Poniżej prezentujemy otrzymaną odpowiedź przez NGO w Opolu z MKiDN:

Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw wprowadza możliwość łączenia muzeum będącego instytucją kultury z inną instytucją kultury. Zmiana ta wprowadzana jest poprzez nadanie nowego brzmienia art.5a „1. Muzeum może być łączone z innymi instytucjami kultury działającymi na podstawie przepisów o organizowaniu działalności kulturalnej, jeżeli połączenie nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań. 2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę do Spraw Muzeów.”).

1. Wniosek powinien zawierać informacje dotyczące celowości połączenia, określające potencjalne i przewidywane skutki (organizacyjne, prawne, finansowe, itd.) ze szczególnym uwzględnieniem wpływu połączenia na wykonywanie dotychczasowych zadań muzeum, sformułowaniem ewentualnych alternatywnych rozwiązań oraz prognoz ich skutków i w efekcie dokonanie wyboru optymalnego rozwiązania. Należy pamiętać że w efekcie połączenia w skład instytucji utworzonej wchodzą pracownicy i mienie należące do instytucji podlegających połączeniu (vide art. 19 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej w zw. z art. 4 ustawy o muzeach).

2. Informacje o przyczynach połączenia, które – poza przesłankami istotnymi dla samego organizatora (związanymi z jego skutkami organizacyjnymi, prawnymi czy finansowymi) – winny zawierać ocenę wpływu połączenia na wykonywanie dotychczasowych zadań muzeum. Ocena taka, jako odnosząca się do ustawowych warunków połączenia z art. 5a ust.1 ustawy, jest jednocześnie punktem odniesienia dla Rady do Spraw Muzeów, która z woli ustawodawcy opiniuje połączenie (vide art. 5a ust.2 ustawy). Stąd też ewentualne braki w tym zakresie pozbawiają Radę możliwości oceny danego połączenia jako zgodnego z ustawowymi warunkami, a tym samym rzutują na treść opinii.

Czytaj więcej o Muzeum Polskiej Piosenki http://ngopole.pl/2012/11/19/nasz-temat-co-jest-grane-w-muzeum-polskiej-piosenki-po-pieciu-latach/

Oprac. TK

  1. Irena
    | ID: 9c3af878 | #1

    Sprawa prosta .Urzędnicy nie opracowali właściwych dokumentów .Nie opracowali dobrego Statutu dla nowej instytucji. Więc za co mają płacone pensje i sute nagrody? A zapewne połączenie skutkowało by mniejszą ilością biurokratów,które przełożyło by się na lepszą prace pozostałych. Błogosławiony Jan Paweł II mówił: ” wymagajcie od siebie choćby inni od Was nie wymagali” Zapomniane słowa.

  2. 11 kwietnia 2013, 20:44 | #1
Komentarze są zamknięte