Wniosek do Prokuratora Generalnego o nadzór nad likwidacją szkół w K-K

Niezależna Gazeta Obywatelska2

Wojewoda Opolski rozstrzygnięciami nadzorczymi nr NK.III.4131.I.57.2012.IM, nr NK.III.4131.I.58.2012.IM, nr NK.III.4131.I.59.2012.IM z dnia 26 maja stwierdził nieważność uchwał nr XXII/287/12 w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 13, nr XXII/288/12 w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14, nr XXII/289/12 w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20, Rady Miasta Kędzierzyn-Koźla z dnia 17 maja 2012. Wojewoda zarzucił Radzie Miasta Kędzierzyn-Koźle, że podjęła te uchwały z naruszeniem art. 59 ust. I ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, ponieważ nie powiadomiono rodziców uczniów o zamiarze likwidacji i przekształcenia ww. szkół z wymaganym sześciomiesięcznym uprzedzeniem.

W myśl zapisów ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności zakwestionowanej uchwały, wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego. Pouczenie tej treści zostało zawarte w piśmie Wojewody Opolskiego, mimo to pismem z dnia 30 lipca 2012 roku został on poinformowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału Kędzierzyn-Koźle, że uchwały o likwidacji szkól są realizowane, gdyż zarówno Prezydent Miasta jak i Rada Miasta nie zgadzają się z tą opinią.

Również informacje Miejskiego Zarządu Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 6 sierpnia 2012 roku skierowane do Kuratorium Oświaty w Opolu potwierdzają fakt likwidowania i przekształcania ww. szkół.

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle decyzją z dnia 1 sierpnia 2012 roku zezwala na założenie i prowadzenie Publicznego Zespołu Przedszkolno-Szkolnego z nauczaniem w języku polskim i języku niemieckim w Kędzierzynie-Koźlu rozpoczynającego swoją działalność 1 września 2011 roku Stowarzyszeniu Oświatowemu Koźle Rogi- Bildungsgesellschaft Cosel Rogau w Kędzierzynie-Koźlu, któremu to stowarzyszeniu miała być przekazana likwidowana Szkoła Podstawowa nr 13. Z projektu aktu założycielskiego ww. Publicznego Zespołu Przedszkolno-Szkolnego wynika, że szkoła będzie placówką publiczną z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ulicy Stoczniowców 11, to jest w siedzibie dotychczasowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 13 w Kędzierzynie-Koźlu.

Zarówno w decyzji Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle jak i w projekcie aktu założycielskiego Publicznego Zespołu Przedszkolno-Szkolnego Stowarzyszenia Oświatowego Koźle Rogi – Bildungsgesellschaft Cosel Rogau wskazana jest data 1 września 2011 roku. Stowarzyszenie natomiast zostało założone w maju 2012 roku.

Niepokojący jest również fakt, że Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle Uchwałą Nr L/585/10 z dnia 27 stycznia 2010 roku zmieniła ,,Publiczną Dwujęzyczną Szkołę Podstawową nr 13” w ,,Publiczną Szkołę Podstawową nr 13 dla mniejszości niemieckiej” – co jest niezgodne z prawem. Prezydent Kędzierzyna-Koźla nie podjął działań, aby tę sprawę rozwiązać.

Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle Tomasza Wantułę przestępstwa polegającego na niezgodnym z prawem wykonaniu uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle nr XXII/287/12,, w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 13, nr XXII/288/12 w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 oraz uchwały nr XXII-289/12 w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20, tj. przestępstwa z art. 231 § 1 k.k – przekroczenie przez funkcjonariusza publicznego uprawnień i działanie na szkodę interesu publicznego.

Istnieją również przesłanki świadczące, że Stowarzyszenie Bildungsgesellschaft Cosel Rogau prowadząc szkołę będzie wywierało naciski na rodziców aby podpisali oświadczenie, że w szkole prowadzona jest nauka języka mniejszości narodowej dla ich dzieci. To będzie powodowało większą subwencję dla tej szkoły, czyli większy dochód dla Stowarzyszenia. Szkoły jako dobro wspólne są Polską racja stanu, dlatego działania mające na celu likwidację jednostki w sposób nie zgodny z prawem wymagają szczególnego nadzoru.

Wobec powyższego zwracam się do Pana Prokuratora Generalnego o objęcie osobistym nadzorem postępowanie, jakie będzie się toczyło w sprawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Prezydenta Kędzierzyna – Koźla Pana Tomasza Wantułę, które złożył Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński.

Z wyrazami szacunku

Autor: Michał Nowak, Doradca Posła na Sejm RP Patryka Jakiego

  1. | ID: 18bc9920 | #1

    Wojewoda Opolski nie śpi, tylko rzetelnie urząd sprawuje i reaguje na nieprawidłowości konkretnie. Uważam,że popełniono przestępstwo, a nadzór jest w nin. sprawie – konieczny! Dobrze, żę @ P. NGO przybliża nam urzędników,którzy mają kompetencje a zarazem odwagę.

  2. a.
    | ID: dc497b76 | #2

    Szanowny Pan Doradca Nowak nie jest w stanie napisać pierwszego zdania powyższego tekstu. Eventy jednak jak zawsze na poziomie.

Komentarze są zamknięte