Kartka z kalendarza: dziś mija 257. rocznica urodzin Ignacego Zaborowskiego

Niezależna Gazeta Obywatelska

Ignacy Zaborowski ur. 2 listopada 1754 r. w województwie ruskim. Był polskim pijarem, matematykiem i geodetą, profesorem geometrii, członkiem Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych, autorem podręcznika Geometria praktyczna i Logarytmy dla szkół narodowych – pierwszych polskich tablic logarytmicznych, za które uzyskał od króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Medal Merentibus. Nazywany jest też „ojcem polskiej geodezji”.

Naukę rozpoczął w szkole pijarów w Złoczowie. Wykładał w szkole pijarskiej w Warężu, Łomżyńskiej Szkole Pijarskiej (obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łomży) i Collegium Nobilium, gdzie w latach 1799 – 1801 pełnił funkcję rektora. W 1791 r. wprowadził dla swoich uczniów praktyki wakacyjne inżynieryi na dziedzińcu żoliborskim (prawdopodobnie mowa o dziedzińcu koszar Gwardii Pieszej Koronnej). Pełnił funkcję egzaminatora krajowego geodetów (egzaminator jeometrów publicznych przy Komisji Edukacji). Był przełożonym szkół warszawskich (kuratorem), jednym z czterech doradców zgromadzenia pijarów. Od 1800 r. był członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk, a od 1802 r. prowincjałem pijarów.

Ignacy Zaborowski zmarł 10 stycznia 1803 r. w Warszawie. Pochowano go w kościele oo. pijarów przy ul. Długiej. Po powstaniu listopadowym, gdy rosyjskie władze zaborcze przekazały kościół Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, skrycie pochowano go w zbiorowej, nieoznaczonej mogile pod alejką między kwaterami 7 i 9 na Cmentarzu Powązkowskim (miejsce mogiły wskazuje tablica z napisem: „w pobliżu tej tablicy spoczywają pod drogą cmentarną w nieoznakowanej mogile zbiorowej usunięci przez zaborcę z kościoła przy ul. Długiej po Powstaniu Listopadowym i tu skrycie pogrzebani księża pijarzy:… ks. Ignacy Zaborowski +1803 autor pierwszych logarytmów polskich… I wielu innych… Requiescant in pace” wmurowana z inicjatywy o. Innocentego Buby.

Oprac. TK

Komentarze są zamknięte