Prezydent Opola uspokaja przyszłych użytkowników żłobka przy ul. Górnej

Niezależna Gazeta Obywatelska

Urząd Miasta Opola jako inwestor żłobka posiada pełną wiedzę na temat uwarunkowań geologicznych, sanitarnych i ekologicznych dotyczących tej lokalizacji.

Przed rozpoczęciem inwestycji zostało zlecone wykonanie „Dokumentacji określającej geotechniczne warunki posadowienia budynku żłobka w Opolu przy ul. Górnej.”

Wykonano sześć odwiertów o głębokości od 3-6 m. W badanym podłożu wyróżniono dwie warstwy:

– I warstwa od poziomu terenu do głębokości około 4 metrów– składająca się z materiału nasypowego, stanowiącego mieszankę gliny z kamieniem wapiennym, węglowym i piasku z gruzem ceglanym,

– II warstwa położona poniżej głębokości 4 metrów – to  rodzime piaski drobne i pylaste.

We wnioskach dokumentacji napisano, że „przedmiotowa działka to dawne wyrobisko piasku zrekultywowane odpadami skał wapiennych”.

W jednym z otworów stwierdzono występowanie w warstwie nasypowej położonej na głębokości od 1-3 metrów niewielką domieszkę odpadów bytowych.

Dla rozwiania wszelkich wątpliwości, dodatkowo zlecono do Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytetu Opolskiego zbadanie próbek podłoża pobranych w miejscu tej inwestycji w zakresie:

  • właściwości fizyko – chemicznych pobranych próbek gleby,
  • zawartości metali ciężkich w pobranych próbkach,
  • zawartości węglowodorów monoaromatycznych w badanym podłożu,
  • zawartości pestycydów chlorowanych w pobranych próbkach,
  • zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w pobranych próbkach na badanym terenie.

W ocenie zespołu naukowców, obszar tej inwestycji można zakwalifikować do terenów tzw. „czystych”, o nie zanieczyszczonych glebach. Nie stwierdzono przekroczeń norm w zakresie metali ciężkich. Badania nie wykazały obciążenia gleb zanieczyszczeniami organicznymi. Mając na względzie istniejącą obecnie jakość gruntu, nie stwierdzono żadnego negatywnego wpływu na zdrowie ludzi oraz prowadzenie inwestycji. Wykonany do głębokości 2 metrów wykop pod budynek żłobka nie ujawnił żadnych nowych zjawisk, które przeczyłyby powyższym wynikom badań.

Wyniki badań omówiono na spotkaniu osób o najwyższych kompetencjach, które miało miejsce w Urzędzie dzisiaj rano. Wobec jednoznaczności wyników badań uznano , że bezpieczeństwo tej ważnej inwestycji jest pewne. Poleciłem kontynuowanie budowy żłobka.

Autor: Ryszard Zembaczyński, oświadczenie dla prasy z 12.08.2011 r.

 

 

 

 

 

 

Komentarze są zamknięte