Kartka z kalendarza: dziś mija 231 rocznica śmierci Tadeusza Reytana, polskiego szlachcica, posła na Sejm Rozbiorowy

Niezależna Gazeta Obywatelska1

Tadeusz Reytan (Rejtan, Reyten) herbu Rejtan urodził się 20 sierpnia 1742 r. w Hruszówce. Był polskim szlachcicem, w 1773 posłem województwa nowogródzkiego na Sejm Rozbiorowy w Warszawie.

Tadeusz Reytan do historii przeszedł jako ten, który sprzeciwił się I rozbiorowi Polski. Na pierwszej sesji sejmowej 19 kwietnia 1773 r. wraz z Samuelem Korsakiem i Stanisławem Bohuszewiczem sprzeciwiał się zawiązaniu na sejmie konfederacji pod przewodnictwem Adama Ponińskiego, umożliwiającej zatwierdzenie traktatu I rozbioru Polski. Stanowisko jego zgodne było z instrukcją, jaką otrzymał przy wyborze na posła na swoim sejmiku w Nowogródku: bronić całości Polski z narażeniem życia i mienia. Oparł na tym, że uniwersały królewskie zwołały sejm wolny, a alternata laski przypadała wówczas na prowincję litewską. Przestrzegał zasad ścisłego legalizmu, nie dążąc do zerwania obrad, wysuwał jako jedyne żądanie wybór marszałka. Opór Reytana poparł Korsak, inni posłowie litewscy oraz niektórzy koronni (głównie łęczyccy). Wziął w ręce drugą laskę, przygotowaną dla marszałka konfederacji litewskiej, i usiadł na taborecie marszałka oświadczając, że może być takim samym samozwańczym marszałkiem jak Poniński, doprowadzając do ustąpienia tego ostatniego z miejsca prezydialnego. 20 kwietnia wniesiono do grodu akt konfederacji i ustanowiono jej sądy, przed które pozwano Reytana. W obliczu nieprzyjęcia przez Reytana pozwu sąd konfederacji skazał go wyrokiem zaocznym (kondemnatą) jako wzburzyciela pokoju powszechnego i buntownika przeciw ojczyźnie na kary kryminalne i konfiskatę dóbr. 21 kwietnia gród warszawski z rozkazu Ponińskiego nie przyjął manifestu Reytana i Korsaka przeciw bezprawnemu pozwaniu Reytana. Mocarstwa rozbiorcze wydały notę, żądającą opróżnienia sali poselskiej, jednak Reytan, Korsak i Bohuszewicz cały czas jej nie opuszczali. Usiłując zatrzymać na sali posłów, którzy po ogłoszeniu solwowania sesji udawali się do wyjścia Reytan stanął w drzwiach rozkrzyżowawszy ręce, zaklinając na miłość Boga i ojczyzny, padł na ziemię wołając, żeby deptali jego ciało. Posłowie przechodzili przez leżącego. 22 kwietnia Reytan wyczerpany fizycznie i nerwowo po 36 godzinach przebywania bez jedzenia opuścił salę sejmową. Uzyskał na piśmie gwarancję od posłów mocarstw rozbiorczych, że nie podlegać będzie represjom i że kondemnata na nim zostanie skasowana. Reytan udał się po protekcję do pruskiego generała Ruperta Scipio von Lentulusa, który przydzielił mu ochronę huzarów pruskich, w których asyście chodził później po stolicy.

Po sejmie rozbiorowym, Rejtan wyjechał na Litwę i według tradycji rodzinnej popadł w obłęd, w wyniku czego 8 sierpnia 1780 r. popełnił samobójstwo w Hruszówce. Odebrał sobie życie kalecząc się szkłem. Nie wiadomo, gdzie jest pochowany. Wkrótce po śmierci rozpowszechnił się w Polsce kult jego postaci.

TK Za: wikipedia.pl

 

 1. gervasij
  | ID: 7bd55931 | #1

  Тадэвуш Рэйтан, Самуэль Корсак, Станіслаў Багушэвіч і яшчэ 4 пасла , якія мелі гонар і годнасць падняць голас супраць агульнай здрады ,у тым ліку вашых продкаў, спадары КАРАНЯЖЫ, былі ЛІЦЬВІНАМІ (зараз нас называюць на расейскі капыл -беларусы). Гарады, якія выставілі мужных змагароў – Менск, Пінск, Наваградак, Слуцк(?). Да скасаваньня СТАТУТА ВКЛ 1588г. караняжам забаранялася набываць на Літве ,Жмудзі і іншых землях ВКЛ зямлю, і яны не маглі быць абраныя на розныя пасады.
  Баранілі ліцьвіны ня Польшчу, бо ад Польшчы -(Кароны) нічога добрага ніколі не чакалі, але Рэч Паспалітую Абодзвух Народаў (Літвы і Кароны). І ў дадзеным выпадку, ліцьвіны баранілі ВКЛ, ад якога маскалі адрэзалі гэтак званую Белую Русь (Полацк,Віцебск,Магілёў -прыкладна 1/4 тэрыторыі сучаснай Вялікалітвы (Беларусі). Дарэчы, дзе ў Тадэвуша Рэйтана была частка родавых земляў.

  Рэйтаны былі вернымі хаўруснікамі нясвіжскіх Радзівіллаў, ліцьвінскіх патрыётаў. Таму, пакіньце пісаць пра Рэйтана і яго паплечнікаў -польскія шляхціцы,бо гэта хлусьня. Тое, што Вам так прасьцей,што Вам так больш падабаецца, бо паляк Рэйтан апраўдвае здраду як мінімумум 65, як масімум 100 дэпутатаў і сенатараў , практычна ўсіх з Кароны, ня мае нічога агульнага з навукай ГІСТОРЫЯ.
  Дадам, што Тадэвуш Рэйтан был сынам уніяткі Тэрэзы Валадковіч , якая была сястрой Феліцыяна Валадковіча , Мітрапаліта Уніяцкага (Рускага), дарэчы ,род Валадковічаў таксама быў надзейным хаўрусьнікам Радзівілаў. Як і .. магчыма, пляменьніца Рэйтана , Анна Герычова, якая ў сваіх ўспамінах піша, што вельмі сумуе па Уніі, якую скасавалі маскалі ў 1839г. Такім чынам, магчыма і сам Рэйтан і бацька і сын былі ўніятамі.
  Карацей кажучы, Вам трэба адыходзіць ад сваіх імперскіх мітаў і больш увагі надзеляць пошукам праўды, якая б яна для Вас сумная ня была.

  Tadeusz Reitan, Samuel Korsak, Stanislav Bogushevich i 4 ambasador, który miał honor i godność podnieść głos przeciwko ogólnie zdrady, w tym przodków, panowie KARANYAZHY były Litwini (teraz wzywamy rosyjskiej kwadratowy Białorusinów). Miasta, które umieszczone odważnych wojowników – Mińsk, Pińsk, Nowogródek Slutsk. (?) Przed podniesieniem statutu w 1588 roku. karanyazham wolno nabywać na Litwie i innych ziem Zhmud na ziemi, i nie mogli być wybierani do różnych pozycjach.
  Litwinow bronił Polski, bo w Polsce – (Crown) Nic dobrego nie spodziewałem, ale Rzeczpospolita Abodvuh Peoples (Litwa i Korona). I w tym przypadku, Litwini bronili ON, z którego tzw Moskale cięte Biała Rosja (Połock, Witebsk, Mohylew, około 1/4 terytorium współczesnej świetne (Białoruś). Nawiasem mówiąc, gdzie Tadeusz Reytana był częścią ziemi przodków.

  Reitan byli wiernymi sojusznikami Nieśwież Radziwiłł Litvinskaya Patriots. Dlatego też, należy pamiętać pisząc o Reytana i jego kolegów-polskiej szlachty, bo to jest kłamstwo. Fakt, że tak łatwo, że wolisz, jako Polak Reitan usprawiedliwia zdradę jako minimumum 65 jako masimum 100 posłów i senatorów, prawie wszystkie z Korony, nie ma nic wspólnego z nauką historii.
  Dodać, że Tadeusz Reitan był synem uniyatki Teresy Volodkovich, której siostra Feliciana Volodkovicha metropolita unicki (ruski), na drodze, urodził Volodkovichey również niezawodny sojusznik Radziwiłłów. Jak .. chyba siostrzenica Reytana Anna Gerychova że w swoich pamiętnikach, że naprawdę brakuje w Unii, która została zniesiona w 1839 Moskali. Tak więc, może się Reitan i ojciec i syn byli unici.
  W skrócie, trzeba wycofać się ze swoich imperialnych mitów i nie tylko na działkach o poszukiwaniu prawdy, nie ważne jak smutne jest to dla Ciebie nie.

Komentarze są zamknięte