Wiec poparcia dla Polaków na Wileńszczyźnie (RELACJA i ZDJĘCIA)

Zastępca Naczelnego

Prezes ZChR dr Bogusław Rogalski (L), prezes Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Józef Szyłejko (drugi on lewej)/NGO

W Warszawie przed gmachem Ministerstwa Spraw Zagranicznych odbył się wiec poparcia dla Polaków z Wileńszczyzny i Rodaków z Dziewieniszek, zorganizowany przez polskie środowiska patriotyczne i kresowe, w tym Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin, Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej oraz Konfederację Polski Niepodległej – Niezłomni. Zebrani solidaryzowali się z odbywającą się w tym samym czasie przed budynkiem rządu Litwy w Wilnie demonstracją w obronie praw Polaków na Wileńszczyźnie, protestujących przeciwko próbie utworzenia ośrodka dla islamskich imigrantów w centrum miasteczka zamieszkałego głównie przez Polaków, co łamie konwencje międzynarodowe i traktat polsko – litewski.

Wiec otworzył Paweł Czyż, rzecznik prasowy ZChR, witając zebranych uczestników. Po nim zabrał głos dr Bogusław Rogalski, prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, który podkreślił potrzebę solidarności z Rodakami na Wileńszczyźnie. Wspomniał o apelu, skierowanym do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców Dziewieniszek, poprzez zamiar utworzenia przez władze litewskie w centrum liczącego 500 mieszkańców miasteczka ośrodka dla około tysiąca islamskich imigrantów, w bezpośredniej bliskości dwóch szkół, w tym polskiego gimnazjum im. Adama Mickiewicza. Przedstawił również treść dokumentu i wyjaśnił, w jaki sposób władze litewskie naruszają strukturę demograficzną na terenie zwarcie zamieszkałym przez polską społeczność, łamiąc zarówno umowy międzynarodowe, jak też traktat z Polską. Dr Rogalski zaznaczył, że Polacy na Wileńszczyźnie stanowią większość ludności, w rejonie solecznickim to aż 80 procent ogółu mieszkańców.

Następnie przemówił Józef Szyłejko, prezes Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej, który wyraził zdecydowane poparcie Towarzystwa dla dążeń Polaków na Kresach od samego początku istnienia tej organizacji. Podkreślił też, że Polacy na Litwie pielęgnują polskość i w większości strzegą wiary katolickiej.

Z kolei Adam Słomka, przewodniczący KPN – Niezłomni, wskazał, że tworzenie przez władze litewskie ośrodka dla islamskich imigrantów w Dziewieniszkach jest prowokacją w stylu KGB. Wezwał polski MSZ, aby zwrócił uwagę na fakt, że godzące w Polaków na Litwie rozporządzenie wydał minister Arvydas Anusauskas, którego nazwisko zostało ujawnione w litewskich mediach jako były agent sowieckiej KGB. 

Dr Rogalski raz jeszcze zaapelował do Ministra Spraw Zagranicznych, aby zaprzestać szkodliwej doktryny Giedroycia i wreszcie należycie zatroszczyć się o Rodaków na Kresach. „Polacy chcą być Polakami, uczą się po polsku, modlą się po polsku i niech tak pozostanie!” – powiedział prezes ZChR. 

Następnie głos zabrał ks. Ryszard Halwa, redaktor naczelny portalu Prawy.pl, który pobłogosławił zgromadzonych na wiecu w Warszawie oraz Rodaków w Wilnie. Wspomniał wezwanie św. Jana Pawła II do pielęgnowania polskiego patriotyzmu oraz opowiedział o swojej niedawnej wizycie na Litwie. Mówił również o islamskim zagrożeniu dla Europy, które w XVII wieku zostało pokonane przez wielkiego króla Jana III Sobieskiego, dzięki jego odwadze, silnej wierze i modlitwie. Zaapelował do władz polskich, by zaangażowały się w realne wsparcie dla ludności polskiej na Kresach.

W podsumowaniu dr Bogusław Rogalski zwrócił się do Rodaków na Litwie, którzy w tym samym czasie zebrali się na wielkim wiecu w Wilnie, „Jesteśmy z Wami, drodzy Rodacy na Wileńszczyźnie! Możecie na nas liczyć, solidaryzujemy się z Wami w walce o należne Wam prawa”. Następnie organizatorzy odpowiadali na pytania licznie przybyłych dziennikarzy.

Źrodło: PRAWY.PL/ NGOPOLE.PL

Poniżej treść apelu wystosowanego do MSZ

Szanowny Pan

Prof. Zbigniew Rau

Minister Spraw Zagranicznych

Apel o skuteczną reakcję dyplomatyczną Polski oraz obronę mieszkańców Dziewieniszek przed prowokacyjnymi działaniami władz litewskich wymierzonych w polską mniejszość narodową na Litwie, zmierzającymi do utworzenia ośrodka dla islamskich imigrantów w centrum miejscowości zamieszkałej niemal w całości przez Polaków.

My, zebrani na wiecu poparcia dla Polaków na Wileńszczyźnie, łącząc się i popierając protest naszych Rodaków w Wilnie, wzywamy Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP do podjęcia zdecydowanych i skutecznych działań dyplomatycznych wobec władz Republiki Litewskiej – w celu ochrony naszych Rodaków na Litwie przed kolejnymi dyskryminacyjnymi i prowokacyjnymi decyzjami litewskich władz, tym razem przy użyciu islamskich imigrantów w miejscowości Dziewieniszki w rejonie solecznickim.

W Dziewieniszkach władze litewskie dokonują kolejnej antypolskiej prowokacji i wbrew woli mieszkańców oraz ignorując uchwałę Rady Rejonu Solecznickiego, chcą utworzyć ośrodek dla islamskich imigrantów w samym centrum miejscowości, tuż obok polskiej szkoły im. Adama Mickiewicza, co zagraża bezpieczeństwu Polaków mieszkających na Wileńszczyźnie, a zwłaszcza bezpieczeństwu dzieci i młodzieży. Dziewieniszki to miejscowość, gdzie prawie wszyscy mieszkańcy są Polakami. Władze litewskie przy użyciu islamskich imigrantów próbują zdestabilizować sytuację w tym bardzo polskim rejonie Litwy. Działania władz litewskich są niezgodne z podpisanymi i ratyfikowanymi przez Litwę umowami międzynarodowymi, w tym z Konwencją Ramową Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych, która w art.16 mówi, że Strony powstrzymają się od stosowania środków zmieniających proporcje narodowościowe ludności w rejonach zamieszkałych przez osoby należące do mniejszości narodowych i mających na celu ograniczenie praw i wolności wynikających z zasad zawartych w niniejszej konwencji ramowej, a także naruszają Traktat polsko-litewski, który w art. 15 stanowi, iż Strony powstrzymają się od działań, które prowadziłyby do zmian narodowościowych na obszarach zamieszkałych przez mniejszości narodowe.

Wyrażamy głębokie zaniepokojenie antypolskimi działaniami władz litewskich, a także biernością Ambasady RP w Wilnie, jak też nieskuteczną reakcją polskiej dyplomacji w tej sprawie. Wzywamy Ministerstwo Spraw Zagranicznych do skutecznej obrony i ochrony naszych Rodaków zamieszkujących Wileńszczyznę, czego wymaga polski interes narodowy oraz zobowiązania Polski, jako Macierzy, wobec Polaków na Kresach.

W imieniu uczestników wiecu poparcia dla Polaków na Wileńszczyźnie:

Prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin

dr Bogusław Rogalski

Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej

kpt. ż.w inż. Józef Szyłejko

Przewodniczący Konfederacji Polski Niepodległej-Niezłomni

Adam Słomka

ZOBACZ GALERIĘ

Komentarze są zamknięte