Kędzierzyn-Kozle: kwalifikacje wojskowe czas zacząć

Autor Obywatelski

W okresie od 31 stycznia do 16 lutego codziennie o godz. 8. (z wyjątkiem dni wolnych od pracy) w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piastowskiej 15 zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców Kędzierzyna-Koźla.

Obowiązkowi zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:

mężczyźni urodzeni w roku 1998,
mężczyźni urodzeni w latach 1993 – 1997, którzy nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej,
osoby urodzone w latach 1996 – 1997, które:
zostały uznane przez powiatową komisję lekarską za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed ukończeniem kwalifikacji wojskowej,
zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
kobiety urodzone w latach 1993-1998 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 321),
osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Wyżej wymienione osoby podlegają obowiązkowi zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej w terminie i miejscu określonym w wezwaniu imiennym.

Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby podlegającej stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

Osoby, które wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP nie stawią się do kwalifikacji wojskowej i nie uregulują stosunku do powszechnego obowiązku obrony, podlegają grzywnie albo karze pozbawienia wolności.

Informacji na temat kwalifikacji wojskowej udziela pracownik wydziału spraw obywatelskich, nr tel. 40-50-323 lub 40-50-320.

Komentarze są zamknięte