Uwaga! Konkurs fotograficzny „Zadrzewienia z daleka i bliska”.

Autor Obywatelski

Marszałek Wc37dc19a7e5d9f0d200251af9d2db309_mojewództwa Opolskiego Andrzej Buła oraz Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym „Zadrzewienia z daleka i bliska”.

Celem konkursu jest pokazanie w fotografii walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych zadrzewień zlokalizowanych na terenie województwa opolskiego. Zadrzewienia przydrożne, śródpolne oraz nadrzeczne pełnią istotną rolę w środowisku przyrodniczym. Na terenach rolniczych, które dominują na Opolszczyźnie, zadrzewienia są często jedynym schronieniem dla wielu gatunków, szczególnie ptaków, nietoperzy i owadów w tym gatunków chronionych prawem krajowym i europejskim. Wnętrze starych drzew to bogaty ekosystem, żyją tu setki gatunków owadów, grzybów i drobnoustrojów. Zadrzewienia dają schronienie zwierzętom, a ludzi zachęcają do odpoczynku w swoim otoczeniu.

Zadrzewienia to stały element dziedzictwa kulturowego i historycznego, który swym pięknem zdobi i uatrakcyjnia krajobraz czyniąc go bardziej różnorodnym. Konkurs ten ma na celu promocję tych walorów, dlatego chcielibyśmy aby uczestnicy pokazali na swoich fotografiach zarówno zadrzewienia w krajobrazie jak i ich detale. Uczestnicy konkursu mogą również obiektywy swoich aparatów skierować w stronę gatunków zwierząt, roślin i grzybów nieodzownie związanych z zadrzewieniami, jak również w stronę ludzi przebywających w takim krajobrazie.

Konkurs trwa od 14 marca 2016 r. do 4 listopada 2016 r.

Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych Uczestników:
KATEGORIA I – dzieci i młodzież (do 18 roku życia)
KATEGORIA II – osoby dorosłe

Konkurs jest częścią projektu „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim” realizowanego w ramach : Osi Priorytetowej V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego,
Działania 5.1 – Ochrona różnorodności biologicznej,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych

Komentarze są zamknięte