Nasi wielcy mali przedsiębiorcy

Autor Obywatelski

GUS ogłasza dane dosohotyczące małych przedsiębiorstw i działalności gospodarczych w Polsce za ub. rok. Czy poprawiająca się kondycja tych przedsiębiorców, będących jednym z filarów polskiej gospodarki i koniec rządów Platformy Obywatelskiej pokrywają się przez koincydencję? Być może. Statystyki mówią, że przedsiębiorstw jest więcej i zarabiają lepiej.

Jak informuje Główny Urząd Statystyczny, w 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło 1905,0 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób (mikroprzedsiębiorstw), co oznacza wzrost o 4,3 proc. w skali roku oraz o 11,0 proc. w stosunku do roku 2010. Przychody badanej zbiorowości w latach 2010-2015 zwiększyły się o 28,2 proc. (tj. o 215,0 mld zł), a liczba pracujących o 8,2 proc. (tj. o 284,9 tys. osób). Wynik finansowy w 2015 r. osiągnął poziom 124,9 mld zł i był o 15,1 proc. wyższy niż w roku poprzednim i o 34,7 proc. niż w roku 2010. W 2015 r. wskaźnik poziomu kosztów dla mikroprzedsiębiorstw wyniósł 87,2 proc., wobec 87,7 proc. w 2014 r. i 87,8 proc. w 2010 r.
W 2015 roku, podobnie jak w latach poprzednich, w grupie mikroprzedsiębiorstw dominowały jednostki należące do osób fizycznych (92,0 proc., tj. 1753,5 tys. podmiotów), a osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej stanowiły 8,0 proc. (151,5 tys. podmiotów). Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności największy odsetek w analizowanej zbiorowości, pomimo nieznacznego spadku w porównaniu do roku ubiegłego, stanowiły jednostki z sekcji handel i naprawa pojazdów samochodowych (25,1 proc.) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,6 proc.). W ostatnich latach obserwowano spadek udziału podmiotów prowadzących działalność budowlaną – w 2015 roku odsetek ten wyniósł 12,3 proc..
W 2015 r. przedsiębiorstwa o liczbie pracujących do 9 osób uzyskały 976,4 mld zł przychodów (co oznacza 10,4 proc. wzrostu w skali roku). Najwyższy udział w przychodach miały przedsiębiorstwa prowadzące działalność handlową i naprawę pojazdów samochodowych (41,9 proc.), przy czym w stosunku do roku 2010 zaobserwowano spadek tego udziału o 3,2 p. proc. W tym samym okresie zmniejszył się również udział przedsiębiorstw budowlanych w generowaniu przychodów podmiotów najmniejszych – o 2 p. proc., do 10,1 proc. w roku 2015.
Wzrastają przychody
Przychody w przeliczeniu na jeden podmiot kształtowały się od 95,4 tys. zł (w przedsiębiorstwach prowadzących pozostałą działalność usługową) do 1733,9 tys. zł (w jednostkach z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa).
Przychody na jednego pracującego wyniosły 259,4 tys. zł (wobec 247,7 tys. zł rok wcześniej) i były najwyższe w jednostkach prowadzących działalność finansową i ubezpieczeniową (1132,5 tys. zł), obsługę rynku nieruchomości (389,7 tys. zł) oraz handlową i naprawę pojazdów samochodowych (370,7 tys. zł), a najniższe – w podmiotach prowadzących pozostałą działalność usługową (59,8 tys. zł).
W 2015 r. przedsiębiorstwa o liczbie pracujących do 9 osób poniosły koszty w wysokości 851,5 mld zł, tj. o 9,8 proc. wyższe niż rok wcześniej. Najwyższy udział w kosztach, analogicznie jak w przychodach, miały przedsiębiorstwa prowadzące działalność handlową i naprawę pojazdów (44,6 proc.). Koszty w przeliczeniu na jeden podmiot wyniosły 447,0 tys. zł.
Wskaźnik poziomu kosztów (udział ponoszonych przez mikroprzedsiębiorstwa kosztów w osiąganych przychodach) spadł w 2015 r. do 87,2 proc. (wobec 87,7 proc. w roku poprzednim). Najwyższy wskaźnik poziomu kosztów wykazały mikroprzedsiębiorstwa prowadzące następujące rodzaje działalności: obsługa rynku nieruchomości (97,7 proc.), działalność finansowa i ubezpieczeniowa (95,0 proc.) oraz handel i naprawa pojazdów samochodowych (92,9 proc.), a jeden z najniższych – jednostki zajmujące się działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (70,2 proc.).
W 2015 r. w mikroprzedsiębiorstwach pracowało 3764,2 tys. osób, tj. o 194,5 tys. (5,4 proc.) więcej niż rok wcześniej. Dla 84,6 proc. osób było to główne miejsce pracy. Najwięcej osób pracowało w jednostkach z sekcji: handel i naprawa pojazdów samochodowych (29,3 proc.), budownictwo (12,9 proc.), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,1 proc.) oraz przemysł (11,1 proc.). W podmiotach należących do osób fizycznych pracowało 3163,5 tys. osób (tj. 84,0 proc. ogólnej liczby pracujących w badanej grupie podmiotów), a w przedsiębiorstwach osób prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej – 600,7 tys. osób (tj. 16,0 proc.).
Wciąż prowadzi Mazowsze
W układzie terytorialnym najwięcej przedsiębiorstw w badanej grupie miało siedzibę na terenie województw: mazowieckiego (18,0 proc. całej zbiorowości podmiotów o liczbie pracujących do 9 osób), śląskiego (11,3 proc.) i wielkopolskiego (10,2 proc.), a najmniej w województwach: op
olskim (2,1 proc.) i podlaskim (2,4 proc.). W przeliczeniu na 1000 mieszkańców największą liczbę przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób odnotowano w województwach: mazowieckim (64 przedsiębiorstwa na 1000 mieszkańców) oraz wielkopolskim i zachodniopomorskim (po 56), a najmniejszą w województwach: podkarpackim i lubelskim (odpowiednio 36 i 37 jednostek).

Zaobserwowano również zróżnicowanie w poziomie uzyskiwanych przychodów w przeliczeniu na jednego pracującego – od 208,2 tys. zł w województwie opolskim do 331,6 tys. zł w województwie mazowieckim. Najwyższe przychody na jeden podmiot osiągnęły przedsiębiorstwa o liczbie pracujących do 9 osób mające siedzibę na terenie województw: mazowieckiego (635,7 tys. zł) oraz małopolskiego (547,7 tys. zł) a najniższe w województwach: warmińsko-mazurskim (421,9 tys. zł) i opolskim (432,1 tys. zł).
W badanej grupie podmiotów najwięcej osób pracowało w przedsiębiorstwach mających siedzibę w województwie mazowieckim i śląskim (odpowiednio 17,5 proc. i 11,9 proc. łącznej liczby pracujących w badanych jednostkach). W przeliczeniu na 1000 mieszkańców liczba pracujących w najmniejszych podmiotach kształtowała się w przedziale od 71 osób (w województwie podkarpackim) do 123 (w województwie mazowieckim).
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2015 r. ukształtowało się na poziomie 2397,4 zł (wobec 2256,6 zł rok wcześniej). W podmiotach osób fizycznych wyniosło 2054,1 zł, a w przedsiębiorstwach osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej 3391,0 zł. Najwyższe wynagrodzenia odnotowano w jednostkach prowadzących działalność z zakresu informacja i komunikacja (3516,5 zł) oraz obsługa rynku nieruchomości (3091,1 zł), natomiast najniższe – w jednostkach zajmujących się leśnictwem i rybactwem (1976,8 zł) oraz w zakwaterowaniu i gastronomii (1982,0 zł).
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących do 9 osób było najwyższe w województwach: mazowpawel2-90x90ieckim (2874,3 zł) i dolnośląskim (2512,0 zł), a najniższe – w województwach: świętokrzyskim (2102,1 zł), podkarpackim (2111,2 zł) oraz warmińsko-mazurskim (2160,8 zł).

Paweł Pietkun, 3obieg.pl

Komentarze są zamknięte