Opóźnienia w rządowym programie przeciwdziałania korupcji

Autor Obywatelski

Rządowy Program P-apówkarzeciwdziałania Korupcji na lata 2014-19 wdrażano zgodnie z założeniami, ale z opóźnieniami – stwierdziła NIK, która skontrolowała kilkanaście urzędów centralnych. Sformułowała wnioski dla premiera i międzyresortowego zespołu koordynującego wdrażanie programu. Kontrolerzy ustalili, że Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 wdrażano zgodnie z założeniami, skupiając się na obszarach najbardziej zagrożonych korupcją: ochronie zdrowia, obronności, zamówieniach publicznych i administracji państwowej.

NIK zbadała pod tym względem 12 instytucji – kancelarię premiera, MSZ, MSW, MON, resorty administracji i cyfryzacji, sprawiedliwości, sportu, zdrowia, edukacji i skarbu oraz CBA i UZP. Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 to główny instrument koordynacji krajowej polityki antykorupcyjnej. Jego celem jest ograniczenie korupcji poprzez wzmocnienie prewencji i edukacji zarówno w społeczeństwie, jak i w administracji publicznej oraz skuteczniejsze zwalczanie przestępczości korupcyjnej.

NIK oceniła, że „w ciągu dwóch lat wdrażania Programu nie ustrzeżono się jednak błędów”. Nie ustalono m.in. szczegółowych harmonogramów poszczególnych przedsięwzięć, nieprecyzyjnie określono mierniki. Brakowało też skutecznego systemu wymiany informacji i współpracy zarówno pomiędzy realizatorami zadań, jak i między środowiskiem naukowym a sektorem pozarządowym – wyliczyli kontrolerzy.

Kontrola Izby wykazała kilkumiesięczne opóźnienie we wdrażaniu programu oraz wiele problemów „zarządczych i organizacyjnych”, jak np. opóźnienia w przygotowaniu urzędów do realizacji zadań i działań, niedostateczna jakość harmonogramów realizacji zadań i działań, niewykorzystanie możliwości współpracy między urzędami administracji rządowej w ramach grup roboczych powołanych do realizacji Programu; brak systemu wymiany informacji i współpracy między realizatorami zadań i działań, a także między realizatorami a środowiskiem naukowym i sektorem pozarządowym.

Prawidłowo funkcjonowała struktura wdrażania Programu na poziomach koordynatorów, grup roboczych ds. realizacji poszczególnych zadań oraz instytucji wdrażającej, której funkcje pełnił Międzyresortowy Zespół ds. Koordynacji i Monitorowania Wdrażania Rządowego Programu.

Natomiast niemal pięciomiesięczne opóźnienie w powołaniu przez premiera Międzyresortowego Zespołu, spowodowało niedotrzymanie terminu powołania przez szefa MSW grup roboczych ds. realizacji poszczególnych zadań oraz wyznaczenia ich szefów. W konsekwencji – stwierdzili kontrolerzy – dopiero w 2015 r. urzędy administracji rządowej opracowały plany realizacji zadań lub działań.

Zadania stałe urzędów dotyczyły m.in. opracowywania diagnoz aktualnych i potencjalnych zagrożeń i ryzyk korupcyjnych, sporządzenia wykazu grup zawodowych i stanowisk zagrożonych korupcją, opracowania i wdrożenia systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym, analizowania informacji o występowaniu nieprawidłowości w funkcjonowaniu urzędu.

Urzędy wywiązywały się z obowiązku wzmocnienia mechanizmów i struktur służących ograniczeniu korupcji oraz współdziałania instytucji publicznych i koordynacji działań antykorupcyjnych – stwierdziła NIK. Rządowy Program wskazał zadania i działania w obszarach najbardziej zagrożonych korupcją, jak ochrona zdrowia, sektor obronny, zamówienia publiczne, administracja państwowa oraz organizowanie profesjonalnych zawodów sportowych.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP

mp/Kurier PAP

Komentarze są zamknięte