Z Wiejskiej: prawo kasacji dla MS, cena nie może być jedynym kryterium w pzp

Niezależna Gazeta Obywatelska

800px-Sejm_RPPodczas 78 posiedzenia Sejm w zeszłym tygodniu uchwalił m.in. nowelizację ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Przyznaje ona Ministrowi Sprawiedliwości prawo wnoszenia kasacji nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego w sprawach karnych. Dotychczas uprawnienie to miał Prokurator Generalny, Naczelny Prokurator Wojskowy, Rzecznik Praw Obywatelskich, a w sprawach dotyczących dzieci także Rzecznik Praw Dziecka. Ustawa uprawnia też wyżej wymienione osoby, w tym Ministra Sprawiedliwości, do wglądu do akt sądowych i prokuratorskich oraz akt innych organów ścigania po zakończeniu postępowania i zapadnięciu rozstrzygnięcia. Następnie nowelizacja będzie przedmiotem prac Senatu.

Izba uchwaliła też – w ostatecznym brzmieniu – nowelizację Prawa zamówień publicznych. Nowe przepisy mają umożliwić efektywniejsze wydawanie publicznych pieniędzy na dobre jakościowo zamówienia, zmniejszyć szarą strefę oraz wyeliminować praktyki szkodzące konkurencji. Jedna z podstawowych zmian przewiduje, że cena nabycia przestanie być wyłącznym kryterium rozstrzygania przetargów. Ustalenie ceny jako wyłącznego kryterium wyboru wykonawcy będzie wymagało uzasadnienia. Kryterium najniższej ceny będzie można stosować w przypadku zamawiania przedmiotów i usług powszechnie dostępnych, o ustalonych standardach jakościowych. Ponadto ustawa m.in. odformalizowuje i upraszcza tryb zamówień dotyczący tzw. usług niepriorytetowych o wartościach poniżej progów unijnych. Nowelizacja zwiększa jawność w zamówieniach publicznych – ogranicza powoływanie się na tajemnicę przedsiębiorstwa do przypadku, w którym podmiot wykaże, że czyni to zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ponadto, zgodnie z nowelizacją zamawiający będzie mógł, w uzasadnionych okolicznościach, wymagać od wykonawcy lub podwykonawcy zatrudniania osób  pracujących przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę. Chodzi tu o roboty budowalne lub usługi.

Ponadto Sejm ustalił treść nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Celem nowelizacji jest usprawnienie funkcjonowania wprowadzonego 1 lipca 2010 r. tzw. protokołu elektronicznego. Jest to nowy sposób protokołowania rozpraw cywilnych, polegający na nagrywaniu obrazu i dźwięku z sali sądowej. Ustawa modyfikuje przepisy dotyczące udostępniania informacji o sprawach. Treść protokołów i pism będzie mogła być także udostępniana w postaci elektronicznej. Ponadto strony będą mogły otrzymać z akt sprawy zarówno zapis obrazu, jak i dźwięku. W przypadku konieczności odmówienia stronom wydania zapisu obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy z uwagi na ważny interes publiczny lub prywatny, będą one mieć prawo do otrzymania zapisu dźwiękowego. W sytuacjach, gdy jest to niezbędne dla zapewnienia prawidłowego orzekania w sprawie, przewodniczący będzie mógł zarządzić sporządzenie transkrypcji odpowiedniej części protokołu sporządzonego uprzednio w formie nagrania przebiegu rozprawy. Dotychczas była to kompetencja prezesa sądu. W przypadku nagrywanych posiedzeń projekt dopuszcza możliwość wygłoszenia ustnego uzasadnienia. Strony, które złożą wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem, otrzymają odpis wyroku wraz z transkrypcją uzasadnienia. Sąd będzie miał dwa tygodnie na transkrypcję wygłoszonego uzasadnienia wyroku. Teraz nowelizacja trafi do podpisu prezydenta.

tk, sejm.gov.pl

Komentarze są zamknięte