List Otwarty Polonia Semper Fidelis do JE Ks. Arcybiskupa Józefa Michalika

Autor Obywatelski

Abp MichalikWasza Ekscelencjo Księże Arcybiskupie,

Pragniemy na ręce Waszej Ekscelencji złożyć nasze wyrazy najserdeczniejszej wdzięczności dla  wszystkich Arcybiskupów i Biskupów Konferencji Episkopatu Polski za List Pasterski na  niedzielę Świętej Rodziny z 29 grudnia 2013 roku. W pełni utożsamiamy  się  z wyrażonym w  nim głębokim zatroskaniem o Polską Rodzinę, a zwłaszcza wychowanie młodego pokolenia w  krytycznym momencie zmasowanych ataków tzw. ideologii gender na jedną z podstawowych  wartości chrześcijańskich w naszej Ojczyźnie.

Ewangelia Chrystusa w sposób jednoznaczny określa małżeństwo jako związek jednego  mężczyzny i jednej  kobiety. Związek, który jako jedyny jest uświęcony łaską Boga dla  stworzenia pełnowartościowej rodziny, złożonej z ojca, matki oraz potomstwa. Na tej podstawie  definicja rodziny została uświęcona przez Kościół Katolicki oraz kościoły chrześcijańskie innych  wyznań. Tkwi w niej bowiem cały plan Boży porządku świata. Od niej odstępstwa być nie może  dla żadnego chrześcijanina, a zwłaszcza katolika.

W ostatnich dziesięcioleciach świat przeżywa  niezwykłą  eskalację  walki  szatana  z  zawsze  żywym słowem Chrystusa. Walka ta została przeniesiona z całym jej impetem do naszej  Ojczyzny. Do Polski, która od zarania swoich dziejów zawierzyła i oddała się pod opiekę  Chrystusowi. Do tej Polski, która za Królową obrała sobie Jego Matkę – Maryję. Do tej Polski,  której było danym otrzymać w darze od Boga największego jej syna, Ojca Świętego Jana Pawła  Wielkiego. Wreszcie do tej Polski, w której inny jej wielki syn, Prymas Tysiąclecia, ś.p. Ks.  Kardynał Stefan Wyszyński powiedział twardo „non possumus” szatanowi, posługującemu się  wówczas ideologią komunistyczną.

Polska w swojej ponad tysiącletniej historii miała wiele „żywych kamieni milowych”, które  zawsze wyrastały z wiary katolickiej i współbrzmiały z nauką Kościoła. Ewangelia nie była, nie  jest i nigdy nie będzie alternatywą dla tzw. „poprawności politycznej” jakiegokolwiek czasu w  przestrzeni ludzkiej historii.

Wyrażając naszą najgłębszą wdzięczność JE Księdzu Arcybiskupowi, wszystkim Arcybiskupom  i Biskupom jako naszym duszpasterzom, pozwalamy sobie wyrazić nasze głębokie  zaniepokojenie i smutek sytuacją w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w którym tzw.  ideologia gender znalazła poklask dla pseudonaukowych rozważań czy dyskusji. Ta sytuacja nie  tylko budzi wielki niesmak, ale  podważa  również  autorytet  samej  uczelni,  noszącej  imię  Jana  Pawła Wielkiego.

W statucie KUL  dopuszczalna zasada wolności nauki  została wyraźnie sformułowana:  „Realizacja zasady wolności nauki powinna pozostawać w zgodzie z Objawieniem i nauczaniem  Kościoła.” Przy czym wyraźnie również ów statut określa „Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana  Pawła II jako wspólne dobro Kościoła katolickiego podlega Stolicy Apostolskiej.”

Tzw. ideologia gender, jako nie mająca nic wspólnego z jakąkolwiek nauką, a będąca jedynie  otwarcie  jawnym zaprzeczeniem Ewangelii, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim może być pojmowana tylko w kategorii eskalacji walki satanistycznej, dążącej do podbudowy własnych  ataków na Kościół w Polsce.

Ufamy i trwamy we wspomagającej modlitwie, że Wasza Ekscelencja, Arcybiskupi i Biskupi w  Konferencji Episkopatu Polski jako nasi Pasterze słowo Ewangelii Chrystusa w dalszym ciągu  będziecie przeciwstawiać atakom szatana na Kościół w Polsce.
Niechaj Pan Bóg Wam błogosławi ! A my jesteśmy z Wami!

W imieniu Koordynatorów Polonia Semper Fidelis:

Stanisław Matejczuk
Koordynator Główny
Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Komentarze są zamknięte