„Układ gołdapski”. Policja 40 dni bada statut ZChR, a mieszkańcy nadal mają nadal korzystać z niebezpiecznych dróg!

Zastępca Naczelnego

Gmach Starostwa Powiatowego w Gołdapi/NGO

Od upadku PRL minęło już ponad 30 lat. W wielu miejscach Polski jednak dziwna mentalność urzędnicza i tworzenie jakiś dziwnych układów „wzajemnej adoracji” wskazuje, że system komunistyczny upadł, ale w głowach wielu lokalnych luminarzy nadal goszczą metody i praktyki upadłego systemu. W 2021 roku Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin wystąpiło do premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o zabezpieczenie środków z budżetu państwa na kompleksowy remont dróg powiatowych nr 1764N Banie Mazurskie – Ziemiany – Rogale oraz 1815N Gołdap – Kośmidry – Skocze- Juchnajcie – Rogale – Widgiry – Żabin. Odpowiedzi na wystąpienie ZChR udzielił zastępca dyrektora Biura Prezesa Rady Ministrów RP Grzegorz Gmyrek, kierując je do ministerstwa infrastruktury. Już 9 sierpnia 2021 roku zastępca dyrektora Departamentu Dróg Publicznych Ministerstwa Infrastruktury Beata Leszczyńska skierowała pismo do Zarządu Powiatu Gołdapskiego w sprawie wniosku ZChR.

„Mimo realizacja zadań na drogach samorządowych leży po stronie zarządców dróg, to Minister Infrastruktury ma świadomość, że kluczowym znaczeniem dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego wspólnot samorządowych jest rozwój bezpiecznej, spójnej, funkcjonalnej i efektywnej infrastruktury drogowej” – napisała dyrektor Leszczyńska do powiatowego gołdapskiego samorządu. Poinformowała, że warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie wniosku przez zarządcę drogi (Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi) „przy czym maksymalne dofinansowanie będzie mogło wynieść aż do 80 procent kosztów realizacji zadania” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a z subwencji ogólnej ministerstwa do spraw finansów publicznych „nie może przekroczyć 50 procent wartości zadania”.

ZOBACZ MATERIAŁ VIDEO O PRZEDMIOTOWYCH DROGACH

Rada Powiatu w Gołdapi uchwałą Nr XLII/205/2021 z dnia 13 października 2021 roku petycję Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w części dotyczącej wykonania remontu dróg powiatowych nr 1764N Banie Mazurskie -Ziemiany – Rogale, 1815 SN Gołdap – Kośmidry – Skocze- Juchnajcie – Rogale-Widgiry-Żabin oraz pozyskania środków zewnętrznych na realizację wyżej wymienionego zadania uznaje się za zasadną. „Biorąc pod uwagę szacowaną wartość zadania oraz ograniczone środki finansowe w budżecie powiatu, wykonanie remontu dróg powiatowych nr 1764N Banie Mazurskie – Ziemiany – Rogale, 1815N Gołdap – Kośmidry – Skocze- Juchnajcie – Rogale nie może być zrealizowane w roku 2022 z przyczyn określonych w uzasadnieniu”, w którym czytamy, że „(…) Należy również podkreślić, że pomimo ograniczonych środków finansowych na przestrzeni kilkunastu lat Powiat Gołdapski zrealizował kilka inwestycji drogowych na ww. odcinkach dróg, które bez wątpienia przyczyniły się do zwiększania komfortu jazdy oraz wpłynęły pozytywnie na poprawę warunków bezpieczeństwa na drodze (…) Rada Powiatu w Gołdapi nieustannie prowadzi działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na wszystkich drogach powiatowych, jednakże jest to zależne również od programów rządowych, umożliwiających pozyskanie dofinansowania w jak najwyższej wysokości.” – czytamy w uzasadnieniu uchwały radnych Powiatu Gołdapskiego. Wobec takiego stanowiska lokalnych samorządowców ZChR skierowało do władz Powiatu Gołdapskiego kolejną petycję domagając się wprowadzenia w budżecie powiatu na rok 2022 zmiany pozwalającej na wykonanie kompleksowego remontu przedmiotowych dróg. Uchwałą Nr XLVIl/232/2022 z 28 grudnia 2022 roku Rada Powiatu w Gołdapi petycję Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin odmówiła rozpatrzenia petycji pozostawiając ją bez rozpoznania.

Fragment jednej z dróg/ngopole.pl

CZYTAJ WIĘCEJ:

ZChR wystąpiło do szefa warmińsko-mazurskiej Policji o opinię na temat bezpieczeństwa na drogach w Powiecie Gołdapskim

ZChR reaguje na fatalny stan dróg powiatowych. Proponuje lokalny program „KIEROWCA 500+”

ZChR interweniuje. Zimowa makabra na drogach powiatowych w powiecie gołdapskim

ZChR: Władze samorządowe Powiatu Gołdapskiego igrają z bezpieczeństwem mieszkańców

Czy władze Powiatu Gołdapskiego celowo utajniły przed opinią publiczną ważną społecznie inicjatywę ZChR?

Jest szansa na poprawę stanu dróg w części powiatu gołdapskiego po interwencji lokalnej liderki ZChR

Lokalny oddział ZChR interweniuje u premiera w sprawie kiepskiego stanu dróg powiatowych. Czy „znajdą się” środki na postulowany remont?

„Jak jest zima, to musi być ślisko”?

W czasie dyskusji na sesji w dniu 28 stycznia br. radni uznali, że ZChR nie wskazało nowych faktów lub dowodów na sytuację zmiany stanu rzeczy od dnia rozpoznania poprzedniej petycji. Rzecznik prasowy Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin Paweł Czyż przemawiając na sesji Rady Powiatu w Gołdapi obalił tą argumentację. [Vide nagranie niżej – przyp. NGO].

Skoro Zarząd Powiatu Gołdapskiego oraz radni powiatowi uznają, ze za brak remontu w/w dróg koszty mają ponosić mieszkańcy poruszający się w/w drogami poprzez konieczność ponoszenia opłat remontu swoich pojazdów w efekcie poruszania się dziurawymi drogami nr 1764N Banie Mazurskie – Ziemiany – Rogale oraz 1815N Gołdap – Kośmidry – Skocze- Juchnajcie – Rogale, to działając w interesie społecznym staje się koniecznym, aby za upartą obstrukcję w przywróceniu standardów z XXI wieku dróg powiatowych odpowiadał realnie sam samorząd lokalny. Zdaniem petycjodawców wprowadzenie samorządowego programu KIEROWCA 500+ będzie cennym wsparciem dla osób, które są pokrzywdzone finansowo i wymiernie zaniechaniami samorządu. W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.”

– napisali działacze ZChR.

Obraz z „Misia”? Zobacz przemówienie rzecznik ZChR na sesji Rady Powiatu Gołdapskiego

Zanim doszło do rozpoznania propozycji ZChR w zakresie wprowadzenia samorządowego programu KIEROWCA 500+ ugrupowanie wsparło oczekiwania mieszkańców organizując pikietę pod gmachem Starostwa Powiatowego w Gołdapi.

PIKIETA POD STAROSTWEM W GOŁDAPI

Ani remontu, ani pomocy

Na sesji Rady Powiatu Gołdapskiego 29 kwietnia 2022 roku radni podjęli uchwałę w sprawie propozycji programu KIEROWCA 500+, w której uznali 12 głosami „za” i przy jednym głosie wstrzymującym się, że samorząd powiatowy nie ma kompetencji, aby taki program wprowadzić.

ZOBACZ ODRZUCENIE PROGRAMU KIEROWCA 500+

Monika Socha-Czyż (ZChR), minister infrastruktury Andrzej Adamczyk/TT

To przeogromna buta. Chronologicznie przedstawia się to następująco. Dyrektor Departamentu Dróg Publicznych Ministerstwa Infrastruktury Beata Leszczyńska skierowała pismo do Zarządu Powiatu Gołdapskiego już 9 sierpnia 2021 roku, sygn. DDP-5.052.36.2021, w sprawie pisma ZChR adresowanego do premiera Mateusza Morawieckiego, które dotyczyło remontu dróg powiatowych nr 1764N Banie Mazurskie – Ziemiany – Rogale oraz 1815N Gołdap – Kośmidry – Skocze- Juchnajcie – Rogale – Widgiry – Żabin. Urzędniczka poinformowała Zarząd Powiatu Gołdapskiego, że możliwie jest uzyskanie dofinansowania remontu tych dróg z budżetu państwa nawet w wysokości 80 procent środków. Ministerstwo wyraźnie poleciło samorządowi podjęcie konkretnych działań i to było pokłosie naszych działań i pisma zastępcy dyrektora Biura Prezesa Rady Ministrów RP Grzegorza Gmyrka, znak: BPRM.5070.2.45.2021(2).KG.TI. Rada Powiatu w Gołdapi uchwałą Nr XLII/205/2021 z dnia 13 października 2021 roku uznała naszą petycję za zasadną, ale stwierdziła, że nie ma środków w budżecie na rok 2022, aby zabezpieczyć wkład samorządu lokalnego. Więcej, Zarząd Powiatu Gołdapskiego nawet nie przygotował wniosku o tego typu pomoc ze środków rządowych. Stan tych dróg wprost naraża kierowców na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia. Starosta gołdapska Marzanna Wardziejewska ma otrzymać podwyżkę uposażenia – zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Gołdapskiego z 18.11.2021 roku na łącznie 15576 PLN miesięcznie, ale na wkład własny potrzebny na kompleksowy remont władze powiatowe środków finansowych już nie mają. Potem radni uznali, że nie przesuną środków w ramach budżetu, a na koniec uznali, że nie wprowadzą programu pomocowego KIEROWCA 500+. De facto zatem mieszkańcy na tym terenie mają ponosić koszty remontu swoich pojazdów z własnych środków i poruszać się dziurawymi drogami. Tymczasem samorząd program KIEROWCA 500+ mógł wprowadzić na mocy art. 4 § 4 oraz 4 § 15 ustawy o samorządzie powiatowym. To nowa odsłona „Misia” Stanisława Barei „na żywo”

– powiedziała Niezależnej Gazecie Obywatelskiej Monika Socha-Czyż, sekretarz generalny ZChR i przewodnicząca okręgu elbląskiego organizacji dra Bogusława Rogalskiego.

Policja zamiast bezpieczeństwa dróg pilnuje zapisów statutu ZChR?

ZChR zwróciło się również 23 marca do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasza Klimka o ocenę bezpieczeństwa tych dróg. W poniedziałek, w Dniu Flagi RP, Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin otrzymało po 40 dniach oczekiwania na reakcję Policji pismo, w którym zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie nadkom. Maciej Surowiec stwierdza, że petycję pozostawia się bez rozpatrzenia, albowiem sekretarz generalny ZChR nie jest członkiem zarządu głównego Zjednoczenia …

Pismo KWP w Olsztynie do ZChR z 2.05.2022

Minister Mariusz Kamiński powinien osobiście pochylić się nad kadrami w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Skoro przez 40 dni bada się statut ZChR zamiast stan bezpieczeństwa przedmiotowych dróg, to moim zdaniem to groteska. Warto dodać, że KWP w Olsztynie powinna wystąpić do ZChR z wnioskiem o nadesłanie pełnomocnictwa. Tak się nie stało. Mam zatem powód, aby sądzić, że za bezczynnością stoi swoisty „układ gołdapski”. To musi się skończyć zanim ktoś na tych drogach powiatowych zginie. Wystąpię zatem z prośbą o interwencję do senator Lidii Staroń, której kandydaturę na Rzecznika Praw Obywatelskich wspierało Zjednoczenie, o interwencję w tej sprawie. Liczę, że ten „układ gołdapski” uda się rozbić w proch i pył. Po prostu”

– mówi nam Monika Socha-Czyż.

 

Piotr Galicki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.