ZUS bliżej Obywatela: dorabiasz na emeryturze? Od czerwca nowe limity przychodów!

Zastępca Naczelnego

Jeżeli cieszysz się wcześniejszą emeryturą lub jesteś na rencie, możesz dorabiać do świadczenia wypłacanego przez ZUS. Jednak musisz pamiętać o ograniczeniach. Nowe limity dodatkowych przychodów wejdą w życie już 1 czerwca. Jeśli je przekroczysz, ZUS może zmniejszyć lub zawiesić wypłatę Twojej emerytury lub renty.Ograniczenie w dorabianiu do emerytury czy renty nie dotyczy wszystkich świadczeniobiorców. O limitach muszą pamiętać tylko renciści i wcześniejsi emeryci, czyli ci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny).
– Na to, czy zawiesimy czy zmniejszymy świadczenie, ma wpływ przychód ze stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy agencyjnej, od której są odprowadzane obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne. Każdy emeryt lub rencista, który ma takie dodatkowe źródło przychodu musi sprawdzać górne granice, do których może dorabiać bez konsekwencji. Te limity zmieniają się co kwartał, więc warto znać te, które będą obowiązywały już od czerwca – wyjaśnia Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS opolskim.

Od czerwca do sierpnia

O czym powinien pamiętać dorabiający rencista i wcześniejszy emeryt przez najbliższe trzy miesiące?  Przede wszystkim o tym, by powiadomić ZUS o wysokości osiąganego przychodu oraz o następujących limitach:
– jeśli suma dodatkowego przychodu nie przekroczy 3 235,99 zł miesięcznie, świadczenie będzie wypłacane w pełnej wysokości,
– uzyskanie przychodów w granicach od 3 235,99 zł do 6009,69 zł, spowoduje zmniejszenie wypłacanego świadczenia,
– przekroczenie kwoty przychodów w wysokości 6009,69 zł, będzie skutkowało zawieszeniem wypłaty emerytury lub renty w danym miesiącu.
Przeciętne wynagrodzenie za pracę
Wpływ na zmianę progów dodatkowych przychodów dla świadczeniobiorców ma aktualizowana wysokość przeciętnego wynagrodzenia za pracę. Limity przychodów dla trzeciego kwartału bieżącego roku ustala się w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia z pierwszego kwartału 2018 r., które wyniosło  4 622,84 zł. 70 proc. tej kwoty stanowi limit, od którego ZUS zmniejsza świadczenie, a 130 proc. to kwota graniczna powyżej której, emerytura lub renta jest zawieszona. Inaczej jest w przypadku renty socjalnej. Od 1 czerwca kwota dodatkowego przychodu wzrasta dla niej do 3 235,99 zł, ale po jej przekroczeniu świadczenie będzie zawieszone, a nie zmniejszone.

Są wyjątki
ZUS nie zmniejszy ani nie zawiesi świadczenia w razie osiągania przychodu w przypadku prawa do emerytury częściowej. Pełna wysokość gwarantowana jest również dla renty inwalidy wojennego, z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub renty rodzinnej po tych inwalidach. Dotyczy to również rent inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową lub renty  rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową.

Sebastian Szczurek
Rzecznik Regionalny ZUS
województwa opolskiego

Komentarze są zamknięte