Radny Rycho: strategia rozwoju miasta powinna być priorytetem

Autor Obywatelski

Witam! Podczas radny rychoostatniej sesji 31 maja 2016 r Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w punkcie interpelacje, koleżanki i koledzy radni ze zdumieniem dowiedzieli się, że nie mam żadnych pytań, z uwagi na odbywające się w okresie międzysesyjnym moje rozmowy z Panią Sabiną Nowosielską Prezydentem Miasta K-K. „Albo uda się mnie zainteresować Panią Prezydent zgłaszanym problemem lub zostaję przekonany przez Prezydenta Miasta.”
To partnerska współpraca, której owoce niebawem, będą widoczne; przecież nic nagle się nie wyłania. Jako przykład podaję przebieg punktu dotyczącego przyjęcia przez Radę Miasta Regulaminu utrzymania czystości i porządku w mieście. Moja wypowiedź: „[…] Uważam za słuszny zapis w par. 6 ust 1. pkt. 3) dotyczący tego, że w budynkach wykorzystywanych w części lub w całości na cele mieszkaniowe nie można prowadzić hodowli zwierząt gospodarskich. – Zabiegam o to już od grudnia ubiegłego roku. Całą rzecz jednak psuje druga część tego zapisu, która umożliwia prowadzenie hodowli zwierząt gospodarskich w tych budynkach mieszkalnych, w których jest ona prowadzona w dniu wejścia niniejszej uchwały w życie. Gdyby ta hodowla była prowadzona w budynku, w którym mieszka jedna rodzina lub kilka ale na równych zasadach prowadzących hodowlę to pół biedy, ale nie możemy dopuścić do sytuacji, gdzie w jednej części budynku prowadzona jest uciążliwa hodowla, a w drugiej za ścianą mieszka rodzina w oparach smrodu, polująca na gryzonie, będące integralną częścią każdej hodowli. Są takie miejsca w K-K, że z jednej części budynku mieszka rodzina, w drugiej prowadzona jest hodowla królików, a prowadzący tą hodowlę nie mieszka w tym budynku, tylko w innym osiedlu.” Zaproponowałem aby pkt. 3) brzmiał następująco: Wprowadza się całkowity zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich w budynkach wykorzystywanych w całości lub w części na cele mieszkaniowe, w a postanowieniach końcowych wprowadzić termin zakończenia takiej hodowli do dnia 31 grudnia 2016r. (To, w celu umożliwienia spokojnego przeniesienia działalności, w miejsce nikomu nie przeszkadzające.) Nie domagałem się wprowadzenia tych zmian już teraz, bo nie chciałem blokować konieczności przyjęcia nowego brzmienia Regulaminu. W zamian otrzymałem zobowiązanie Prezydenta Miasta iż do następnej sesji zgłoszony aspekt będzie przeanalizowany i wypracowany zostanie projekt zmian, uwzględniający przedstawiony postulat. A jeszcze na sesji w kwietniu wniosek ten mógł odbić się od ściany…, obecnie jest rozważany. Warte podkreślenia jest i to, że moje prośby – wnioski mają szansę na realizację, które zgłosiłem podczas omawiania realizacji Strategii Rozwoju Miasta K-K w 2015 r, a ta ma być poprawiona: 1) każde zadanie powinno mieć wyznaczony poziom zaangażowania gminy i opis spodziewanych efektów (obecnie nie ma żadnych mierników mierzących ich przydatność); 2) w Strategii Rozwoju Miasta powinno być zadanie pod nazwą: opracowanie i realizacja programu gospodarczego dla miasta K-K (jego miernikami powinny być: ilość nowych miejsc pracy oraz kwota wzrostu dochodów gminy).

*** Pozdrawiam Ryszard Masalski

tekst pochodzi z http://masalski.blogspot.com/

Komentarze są zamknięte