Do końca kwietnia można zgłaszać wnioski w sprawie mpzp „Śródmieście IVa”

Niezależna Gazeta Obywatelska

Uwaga mieszkańcy Opola! Do 30 kwietnia 2012 r. można składać pisemne wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście IVa” obejmującego obszar ograniczony ulicami: Kościuszki, Dubois, Reymonta, Ozimska. Warto przy tym sprawdzić zapisy w obowiązującym Studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola, ale trzeba pamiętać, że nie jest to dokument wiążący i można zgłaszać własne propozycje.

Wnioski należy złożyć do 30 kwietnia 2012 r. w Biurze Urbanistycznym w Urzędzie Miasta Opola przy Pl. Wolności 7-8 (pokój 302, III piętro).  

Dlaczego to takie ważne? Otóż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi podstawę planowania przestrzennego w gminie, ustanawia przepisy powszechnie obowiązujące na danym terenie, będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych. Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. (z późniejszymi zmianami) miejscowy plan jest również jedną z trzech obowiązujących w Polsce form ochrony zabytków (obok  wpisu do rejestru zabytków i uznania za pomnik historii) i powinno się znajdujące w nim zapisy uzgodnić również z Gminną Ewidencją Zabytków i Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami. W dokumencie tym ustala się, w zależności od potrzeb, strefy ochrony konserwatorskiej obejmujące obszary, na których obowiązują określone ustaleniami planu ograniczenia, zakazy i nakazy, mające na celu ochronę znajdujących się na tym obszarze zabytków. Dobrze opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego służy bezpośrednio mieszkańcom gminy usprawniając proces inwestycyjny, pomaga w lokalizacji nowych inwestycji i może być skutecznie wykorzystywany w promowaniu miasta.

 

Oprac. TK na podstawie www.opole.pl

 

Komentarze są zamknięte