Kędzierzyn-Koźle: zespół ds. komunikacji społecznej czyli nowy wydział w urzędzie miasta?

Autor Obywatelski

Przeglądając Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kędzierzyna-Koźla znaleźliśmy bardzo ciekawe Zarządzenie Nr 1642/Or/2017 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle. Rzadko zaglądamy do BIP-u, ale tym razem warto było. Nie ukrywamy, że podpowiedziała nam ten ruch jedna z wron, krążących nad budynkiem przy ulicy Piramowicz 32.Typujemy, że szefem nowej komórki zostanie Jarosław Jurkowski, obecnie piastujący samodzielne stanowisko m.in. rzecznika prasowego Urzędu Miasta Kędzierzyna-Koźla. W końcu ma duże doświadczenie. Ciekawe czy wszyscy radni są z tego „rzecznikowania” zadowoleni. Pamiętamy, jak kilka lat wstecz, sympatyczny JARO, „popisał się” nadaniem ksywy Adamowi Oczosiowi (wtedy radnemu SLD – dop.aut), którego nazwał AZOTOXEM. Prawda, że kreatywnie i sympatycznie.

Oto wyjątek z Zarządzenia nr 1642/Or/2017, który dotyczy powołania Zespołu ds. komunikacji medialnej i udostępniania informacji publicznej.

„§ 34a. Zadania Zespołu ds. komunikacji medialnej i udostępniania informacji publicznej symbol KM § 34a. Zakres zadań Zespołu ds. komunikacji medialnej i udostępniania informacji publicznej obejmuje: 1) projektowanie i realizację polityki informacyjnej organów Gminy; 2) prowadzenie monitoringu rozpowszechnianych w prasie, radiu, telewizji oraz w sieci Internet informacji o działalności organów Gminy; 3) opracowywanie i kierowanie do środków publicznego przekazu uzupełnień, sprostowań, polemik, wyjaśnień w odniesieniu do publikowanych w tych środkach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym lub zawierających błędną jego interpretację; ) przygotowywanie informacji o pracy organów Gminy, Urzędu Miasta i gminnych jednostek organizacyjnych, przeznaczonych dla środków publicznego przekazu, a w szczególności do publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz podmiotowej stronie Urzędu Miasta w BIP; 5) zamieszczanie w prasie lokalnej, regionalnej lub ogólnopolskiej oraz na antenie telewizyjnej i radiowej ogłoszeń i obwieszczeń koniecznych dla realizacji zadań publicznych organów Gminy oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie; 6) prowadzenie postępowań o udostępnienie informacji publicznej znajdującej się w posiadaniu Urzędu Miasta, w tym wydawanie decyzji administracyjnych o odmowie jej udostępnienia lub umorzeniu postępowania w trybie określonym w przepisach o dostępie do informacji publicznej 7) wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych, katastrof, awarii, skażeń i innych zagrożeń o powszechnym lub lokalnym zasięgu oraz zadań obronnych – zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi ustalonymi na określoną okoliczność i poleceniami Prezydenta Miasta; 8) przygotowywanie i przedkładanie Wydziałowi Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych lub innej właściwej komórce organizacyjnej Urzędu Miasta, dokumentów i danych znajdujących się w zasobach stanowiska ds. komunikacji medialnej i udostępniania informacji publicznej niezbędnych do prowadzenia postępowania w sprawie pozyskania i rozliczenia dotacji oraz innych środków pomocowych służących dofinansowaniu zadań stanowiska ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.”.

Obecnie redakcja ngopole.pl czeka na odpowiedź Urzędu Miasta Krzędzierzyna-Koźla w kilku kwestiach. Najnowsze pytanie, jakie zadaliśmy, dotyczy różnicy w zarobkach prezydentów Kędzierzyna-Koźla w roku 2015 i 2016. Z oświadczeń majątkowych wynika, że wszyscy prezydenci zarobili w 2016 roku więcej o około 20 tysięcy na głowę. Z czego wynikła ta podwyżka? Nie wiemy, ale liczymy na szczerość.

Wiktor Sobierajski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.