ZUS bliżej Ciebie: zasiłek opiekuńczy – komu przysługuje?

Autor Obywatelski

Zofia
Jakie dokumenty są wymagane do przyznania i wypłaty przez ZUS zasiłku opiekuńczego? – Podstawowym dokumentem stanowiącym podstawę do wypłaty zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub chorym członkiem rodziny jest zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu ZUS ZLA. Ubezpieczony występujący o wypłatę zasiłku składa również wniosek o uzyskanie tego zasiłku na druku ZUS Z-15. Jeżeli zasiłek wypłacany jest przez ZUS, do jego wypłaty niezbędne jest dodatkowo zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 – w przypadku pracowników, na druku ZUS Z-3b – przypadku ubezpieczonych wykonujących pozarolniczą działalność, ubezpieczonych współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz duchownych albo na druku ZUS Z-3a – w przypadku pozostałych ubezpieczonych.

Maria
Komu przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego?
– Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu, który jest zwolniony od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:
– zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8 w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko, porodu lub choroby małżonka stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki, pobytu małżonka stale opiekującego się dzieckiem w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej, choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, lub dziennego opiekuna dziecka,
– chorym dzieckiem w wieku do lat 14,
– innym chorym członkiem rodziny (jak małżonkiem, rodzicami, teściami, dziadkami, wnukami, rodzeństwem oraz dziećmi w wieku ponad 14 lat) – pod warunkiem, że pozostaje on z osobą sprawującą opiekę we wspólnym gospodarstwie domowym.

Irena
Przez jaki okres można korzystać z prawa do zasiłku opiekuńczego?
– W ciągu roku prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje przez okres do 60 dni z tytułu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku do lat 14. Natomiast z tytułu opieki nad dzieckiem w wieku powyżej 14 lat albo innym chorym członkiem rodziny, zasiłek opiekuńczy przysługuje do 14 dni w roku kalendarzowym. Łączny okres pobierania zasiłku opiekuńczego nie może w ciągu roku kalendarzowego przekroczyć 60 dni.

Sebastian Szczurek, ZUS Opole

Komentarze są zamknięte