ZUS bliżej Obywatela: zasady zawieszania i wznawiania działalności. Okresy prowadzenia działalności gospodarczej

Autor Obywatelski

Stefan: Rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej. W jakim okresie będę podlegał ubezpieczeniom z tego tytułu?– Osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu w okresie od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Począwszy od 7 marca 2009 r. zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej powoduje ustanie obowiązku ubezpieczeń społecznych: od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.

Marcin
Na jak długo można zawiesić działalność i kto to może zrobić?

– Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Wyjątkiem jest luty – za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni tego miesiąca przypadającą w danym roku kalendarzowym. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej
w jednej lub kilku takich spółkach, lecz w przypadku wykonywania działalności gospodarczej wyłącznie w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.

Julia
Gdzie należy zgłosić fakt zawieszenia lub wznowienia działalności?

– Informację o zawieszeniu lub wznowieniu działalności można zgłosić osobiście
w dowolnym Urzędzie Miasta lub Gminy lub elektronicznie za pośrednictwem internetowej strony www.ceidg.gov.pl. Trzeba pamiętać, że wspólnicy spółek komandytowych, jawnych, partnerskich i jednoosobowych spółek z o. o. informację tą zgłaszają w Krajowym Rejestrze Sądowym. Należy mieć świadomość, że okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej lub do dnia wskazanego w tym wniosku, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.

Sebastian Szczurek rzecznik ZUS Opole

Komentarze są zamknięte