SŁOMKA: 1 września realnie pomóżmy Ukrainie

Redaktor8

woman_11Grupa prorosyjskich hakerów „CyberBerkut” zablokowała serwis „NIEZŁOMNYCH”. To tylko wskazuje, że nasza krytyka tow. płk KGB Władimira Putina i stosowanych przez agresora metod zaimplementowanych z mechanizmów działania ZSRR i III Rzeszy spowodowały rosyjską, nerwową i dziecinną reakcję.

Bez wątpliwości trzeba przyjąć, że państwa totalitarne były dalekie od formalnego wypowiadania wojny. Skoro Rosja – kraj niedemokratyczny – wysyła sprzęt wojskowy i terrorystów na terytorium Ukrainy, anektuje część jej terytorium to faktycznie prowadzi wojnę. Koniec i kropka!

W każdym razie w związku z postawą Federacji Rosyjskiej trzeba pilnie zreformować Organizację Narodów Zjednoczonych. Forum powołane do dbania o światowy pokój i pokojowe rozwiązywanie konfliktów nie może zapewniać obecnie Rosji bezkarności dla jej militarnych działań. Grupa państw członkowskich ONZ w ramach głosowania na Zgromadzeniu Ogólnym powinna wprowadzić możliwość zawieszenia państwa członkowskiego jeśli te łamie cele i zasady. Inaczej powiela się niemoc przedwojennej Ligi Narodów.

Skoro Rosja nie przyznaje się do dostarczania broni i terrorystów na terytorium Ukrainy to czas przypomnieć, że ZSRR została usunięta w grudniu 1939 roku z Ligi Narodów. Światowa opinia publiczna mogła wówczas choć sobie wyrobić zdanie na temat „pokojowego charakteru Rosji Radzieckiej”. Dziś wobec konstrukcji Rady Bezpieczeństwa ONZ jasny sygnał dotyczący agresji Rosji na Ukrainę jest niemożliwy.

Sankcje nakładane na Federację Rosyjską powinny dotyczyć bezpośrednio Władimira Putina z określeniem go jako „persona non grata” na czele. Dla Unii Europejskiej powinno się stać jasnym, że tylko przyspieszenie inwestycji w uniezależnienie się od paliw sprowadzanych z Rosji może zawrócić to państwo z drogi do pełnego systemu totalitarnego. W każdym razie każde demokratyczne państwo może sprzedać Ukrainie za symboliczną 1 hrywnę sprzęt wojskowy tak, aby pomóc Ukraińcom w ich walce z terrorystami o integralność jej terytorium.

Wszystkich „zwykłych Kowalskich”, kibiców – przeciwników polityki Federacji Rosyjskiej, nakłaniam do tego aby 1 września 2014 r. w czasie pierwszego meczu reprezentacji Rosji w czasie Mistrzostw Świata Siatkarzy przynieśli na gdański stadion banery (np. zadrukowane kartki) z napisem „PUTIN – HANDS OFF UKRAINE!” oraz niebiesko-żółte kotyliony. Doskonale się składa, że w rocznicę wybuchu wojny światowej, ataku na Westerplatte każdy Polak, który kupił bilet na ten mecz może medialnie pomóc Ukrainie! Warto dodać, że od 17 września 1939 r. ZSRR w sojuszu z III Rzeszą realizował swoją agresywną politykę podbojów militarnych wciągając świat w konflikt, który kosztował miliony niewinnych istnień ludzkich.

Adam Słomka
Przewodniczący KPN-NIEZŁOMNI,
poseł na Sejm RP (1991-2001)

putjp

 1. Eleonora
  | ID: bf8658fb | #1

  Słomka pisze:

  „Grupa prorosyjskich hakerów „CyberBerkut” zablokowała serwis „NIEZŁOMNYCH”

  Paaanie czegoś się pan nażarł?
  Bo kto pana poważnie traktuje, żeby się tytlać w waszym banderowskim gów…e?!
  Kibice to powinni wystapić z karteczkami:

  SŁOMKA fuck to banderii!!!

 2. | ID: 3936593d | #2

  Wszyscy jesteśmy zaproszeni na proces Roberta Moczulskiego SOR „Oszust”
  Z powodów osobistych szczególnie gorąco zapraszam przywódców KPN: Romualda Szeremietiewa i Tadeusza Stańskiego, KPN (bis) Adama Słomkę oraz wszystkich uczestników grup rekonstrukcyjnych KPN z lat 90’ w tym grupy rekonstrukcyjnej „Strzelec”, grupę rekonstrukcyjną „Niezłomni”. Serdecznie zapraszam na salę sądową także pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego – promotora R. Moczulskiego.

  Jan Paweł II: „Potrzebna jest solidarność w tym, co dobre, ale konieczny jest sprzeciw wobec zła… nie można być równocześnie solidarnym z ofiarą przestępstwa i z przestępcą, człowiekiem okradanym i złodziejem”.
  Obserwujemy wznowiony z powodów formalnych proces raz już prawomocnie osądzonego współpracownika SB TW Lecha Roberta „Leszka” Moczulskiego.

  Spotykamy się wszyscy dnia 11 września, 17 września, 14 października, 24 października i 14 listopada w każdym przypadku o godzinie 9.30 w sali 218, Warszawski Sąd Okręgowy przy al. Solidarności 127

  http://www.warszawa.so.gov.pl/

  Robert „Leszek” Moczulski twierdzi, że nie jest szpiclem SB. Jak jest naprawdę? Jakie były kulisy KPN w latach 1979 – 1992? Czy TW Lech jest moralnie odpowiedzialny za utworzenie organizacji kontrolowanej przez SB i WSI? Kto odpowiada za ofiary szpicli: ci co wystawili ofiary, bezpośredni mordercy czy obie te grupy?

  ARGUMENT AGENTÓW SB: Ktoś, kto tyle siedział, nie może być agentem. ODPOWIEDŹ: W więzieniach rekrutowano współpracowników. Wielu z nich pracowało później w więzieniach pomagając w rozpracowywaniu innych więźniów. Do przeczytania: „Archipelag Gułag”. Więcej polemiiki z agentofilami lansujacymi alternatywną wersję historii w wątku wydarzenia.

  Członkowie Założyciele KPN (1979) to w ponad 43% TW. Agenci mieli polecenie SB: „Pomagajcie Moczulskiemu!”. Czy możemy mówić o autentycznej organizacji niepodległościowej? http://www.czuma.pl/kpn/

  KPN w oczach historyków: „z perspektywy SB korzystniejsze było istnienie zinfiltrowanej opozycji o profilu niepodległościowym niż struktury zakonspirowanej”.
  http://histmag.org/Konfederacja-Polski-Niepodleglej-geneza-i-dzialalnosc-do-wprowadzenia-stanu-wojennego-8185

  Zachęcam patriotyczną młodzież: kleryków, harcerzy, solidarnych 2010 do wizyty na tym procesie w celu przyjrzenia się zblazowanym agenciakom z KPN-SB. To wielka lekcja pokazująca bezczelność agentury, może przydać się i dzisiaj. Niewykluczone, że agenci zamieszczą ogłoszenia i reklamę np. w Rzeczypospolitej, gazietie, dzienniku TVP, TVN. Spodziewam się około jednej dziesiątki szpicli..

  Agenci SB mieli polecenie, aby „pomagać Moczulskiemu”. Nic mi nie wiadomo, aby to polecenie miało zostać odwołane. Strona, którą Państwu polecają „ludzie motyle” jest OFICJALNĄ stroną agentów SB, a informacje pochodzące z niej są z reguły nierzetelne.

  „ … ta fala wrogości sączona przez media, przede wszystkim przez media, ona ośmiela złoczyńców, ośmiela przestępców, do ich przestępczych czynów. I taka jest prawda.” – powiedział Abp. Henryk Hoser w Klembowie, wieczorem 29 maja 2013

  Pomyśl o ofiarach komunizmu, do których w znacznym stopniu przyczyniła się działalność agentury i poświęć trochę czasu na zaproszenie znajomych. Może i niektórzy z nich chcieliby zobaczyć „prawdziwych agentów”. Śmiało, agenci to bardzo mili i inteligentni ludzie, chociaż pisać nie muszę, że mają inne wady. :-)

  Na proces wystarczy jeżeli każdy z nas przyniesie jedną fotografię Polaków zamordowanych przez komunistów – mogą to być ofiary Stanu Wojennego, „Inka”, „Ogień”…

  https://www.facebook.com/events/716135908434857/

 3. z Niemodlina
  | ID: 956b7c46 | #3

  Nie ma jak syn agenta i wymysły. Zobacz: http://polonus.forumoteka.pl/viewtopic.php?t=2077

 4. Eleonora
  | ID: bf8658fb | #4

  Głosujcie ludzie na te PISowskie rzygowiny, głosujcie…
  Tylko potem nie narzekajcie, że wam głodno, chłodno i straszno….

  „PiS pro­po­nu­je za­sto­so­wa­nie wobec Rosji sank­cji pro­fi­lak­tycz­nych. Za­miast być re­ak­cją na ko­lej­ne agre­syw­ne po­su­nię­cia Krem­la sank­cje mia­ły­by je wy­prze­dzać i mieć cha­rak­ter od­stra­sza­ją­cy.

  Pro­po­zy­cje PiS przed­sta­wił w Sej­mie eu­ro­po­seł Ry­szard Czar­nec­ki – wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go.

  Jego zda­niem ro­syj­ski rubel po­wi­nien stać się wa­lu­tą nie­wy­mie­nial­ną i zo­stać wy­eli­mi­no­wa­ny z mię­dzy­na­ro­do­we­go obie­gu fi­nan­so­we­go.

  Ko­lej­ne pro­po­zy­cje PiS to zmniej­sze­nie za­po­trze­bo­wa­nia na ro­syj­skie su­row­ce ener­ge­tycz­ne i mak­sy­mal­ne zbi­cie cen na ropę i gaz, kon­tro­la nad prze­sy­łem gazu do Eu­ro­py oraz fi­nan­so­wa­nie przed­się­wzięć go­spo­dar­czych w sek­to­rach wy­do­byw­czym, obron­nym, high-tech, in­for­ma­tycz­nym i me­dial­nym.

  W związ­ku z agre­sją Rosji na Ukra­inę PiS za­pro­po­no­wał wcze­śniej: wpro­wa­dze­nie em­bar­ga na ro­syj­ski wę­giel, wy­klu­cze­nie Rosji z Rady Eu­ro­py i in­nych or­ga­ni­za­cji mię­dzy­na­ro­do­wych oraz wpi­sa­nie se­pa­ra­ty­stów dzia­ła­ją­cych we wschod­niej Ukra­inie na listę or­ga­ni­za­cji ter­ro­ry­stycz­nych.

  http://wiadomosci.onet.pl

 5. z Niemodlina
  | ID: 1ec3100a | #5

  @z Niemodlina

  Prawda POdszywaczu, że pan Tomasz Sokolewicz jednym wpisem zburzył Twój obraz świata kształtowany od wielu lat przez gazetę zaborczą, tym bardziej mnie to cieszy! :) :)

 6. AA
  | ID: 5c040e70 | #6

  SLOMKA ty zydowski pomiocie – czytaj co robili dziadkowie tych ktorych dzisiaj chcesz wspomagac
  http://www.kresy.pl/kresopedia,historia,ii-wojna-swiatowa?zobacz/pamietamy-wrzesien-1944-na-kresach
  To tylko mala probka tego czego dokonali Twoi gieroje. Ich nastepcy beda robic to samo najpierw z rosyjskojezycznymi cywilami w Donbasie a potem z Polakami na Ukrainie i w Przemyslu.

  Dalbym ci w ryja smieciu gudlajski gdybym cie spotkal!

 7. Eleonora
  | ID: 496225c7 | #7

  Taaa… Tradycja rzecz święta!
  Dzisiejsi gieroje pomni cudownej przeszłości
  Uczą jej swoje dzieci

  Uprzejmie proszę:
  – jak obchodzą Dzień Dziecka w Iwano-Frankowsku
  -Slawa Ukrainie i piosneczka typu ” Rolnik sam w dolinie” ( Wołynie)
  resztę pamiętają nasi Rodacy….

  https://www.youtube.com/watch?v=Bfe1bnNjwq4&feature=youtu.be&app=desktop

 8. | ID: 3936593d | #8

  We wczesnym PRL Służba Bezpieczeństwa PRL by upokorzyć środowisko żołnierzy Armii Krajowej legendowała agenta Gestapo Kalksteina (tego samego, który doprowadził do aresztowania generała Grota-Roweckiego). Kalkstein był nie tylko zapraszany na oficjalne spotkania kombatantów, ale nawet z inicjatywy Służby Bezpieczeństwa stworzono hojnie dotowany serial przygodowy na cześć jego rodziny p.t. „Czarne chmury”. Spotykamy się wszyscy dnia 11 września (zeznania kolejnych oficerów prowadzących TW Lecha) , 17 września, 14 października, 24 października i 14 listopada w każdym przypadku o godzinie 9.30 w sali 218, Warszawski Sąd Okręgowy przy al. Solidarności 127 Każdy się liczy!

Komentarze są zamknięte